GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Omówienie decyzji UODO –grudzień 2018 r. – część 3

Autor: Przemysław Sierzputowski
Udostępnij publikację:
Omówienie decyzji UODO –grudzień 2018 r. – część 3
 1. Decyzja ZSOŚS.440.913.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Opis istoty decyzji: Postępowanie dotyczyło wniosku o dostęp do informacji o danych osobowych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 1997 roku. Skarżący podniósł, że spółka nie udzieliła mu wnioskowanych informacji, w związku z czym dopuściła się naruszenia ustawy. W toku postępowania wyjaśniającego Prezes UODO ustalił, że Spółka wystosowała do Skarżącego pismo w którym poinformowała o sposobie i terminie pozyskania danych osobowych Skarżącego, poinformowała w jakich zbiorach przetwarzane są dane osobowe Skarżącego oraz w jakim celu i zakresie przetwarza te dane. Pismo to nie zawierało jednak treści danych Skarżącego. Tak wiec Spółka jedynie częściowo spełniła obowiązek informacyjny wobec osoby. Jednocześnie Prezes UODO stwierdził, że obowiązek podania informacji istnieje również po wejściu w życie Rozporządzenia 679/2016/UE wobec czego stan naruszenia nadal istnieje. Z ww. powodów Prezes UODO przychylił się do wniosku i nakazał Spółce podanie pozostałych danych osobowych.

 1. Decyzja ZSOŚS.440.51.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.

Opis istoty decyzji: Postępowanie dotyczyło skargi na przetwarzanie danych przez Komendanta Głównego Policji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP). Skarżąca podniosła, że prosi o objęcie nadzorem postępowania prowadzonego przez Komendanta w sprawie usunięcia jej danych z KSIP. Prezes UODO stwierdził, że na chwilę obecną dane Skarżącej nie są przetwarzane w KSIP, ponieważ zostały wcześniej usunięte. W związku z powyższym postępowanie stało się bezprzedmiotowe, ponieważ brakowało jednego z elementów stosunku materialnoprawnego, co spowodowało, że nie można było załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. W związku z powyższym Prezes UODO umorzył postępowanie.

 1. Decyzja ZSOŚS.440.23.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.

Opis istoty decyzji: Postępowanie dotyczyło skargi na przetwarzanie danych przez Komendanta Głównego Policji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP), w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWIK) oraz w Systemie Wspomagania Dowodzenia (SWD). Skarżący zwrócił się o usunięcie danych z ww. systemów. W toku postępowania Prezes Urzędu ustalił, że wobec Skarżącego toczyło się postępowanie karne. W związku z tym, zgodnie z art. 20 ust. 2a ustawy o policji, właściwy organ Policji dokonał tzw. rejestracji procesowej, tj. wprowadził dane osobowe Skarżącego do zbioru danych KSIP. W dacie wniesienia skargi do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nastąpiło już zatarcie skazania. Skarżący w treści skargi podniósł, iż Komendant Główny Policji odmówił wniosku o usunięcie jego danych osobowych z KSIP, pomimo, iż informacje te nie są przydatne w prowadzonych przez Policję. Jednakże podstawą do przetwarzania ww. danych jest art. 20 ust. 1 ustawy o policji, zgodnie z którym policja może uzyskiwać informacje, w tym także niejawne, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać. Jednocześnie wśród przesłanek usunięcia danych z KSIP nie występuje zatarcie skazania. Komendant Główny Policji posiada również podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w systemach SWD oraz SEWIK. Dodatkowo Prezes UODO stwierdził, że organ do spraw ochrony danych osobowych nie posiada kompetencji do merytorycznej oceny poprawności rozstrzygnięcia Policji, w kwestii zasadności przechowywania danych osobowych Skarżącego, związanych z popełnieniem przez niego przestępstwa, w KSIP, SWD oraz SEWIK. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 marca 2001 r. (sygn. II SA 401/00), podkreślono, że: „Generalny Inspektor (…) nie jest organem kontrolującym ani nadzorującym prawidłowość stosowania prawa materialnego i procesowego w sprawach należących do właściwości innych organów, służb czy sądów, których orzeczenia podlegają ocenom w toku instancji czy w inny sposób określony odpowiednimi procedurami.” Mając na uwadze ww. argumenty, Prezes UODO odmówił uznania wniosku.

Zapraszamy do zapoznania się z wcześniejszymi decyzjami  UODO opublikowanymi na naszym portalu:

 1. Omówienie decyzji UODO – grudzień 2018 – część 3
 2. Omówienie decyzji UODO – listopad 2018- część 4 i grudzień 2018 – część 1
 3. Omówienie decyzji UODO – listopad 2018 – część 3
 4. Omówienie decyzji UODO – listopad 2018 – część 2
 5. Omówienie decyzji UODO – listopad 2018 – część 1
 6. Omówienie decyzji UODO – październik 2018 – część 2
 7. Omówienie decyzji UODO – październik 2018 – część 1
 8. Omówienie decyzji UODO – wrzesień 2018

 

 

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies