GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Omówienie decyzji UODO – październik 2018 –część 1

Omówienie decyzji UODO – październik 2018 –część 1

1.Decyzja ZSOŚS.440.60.2018 z 11 października 2018 r.

Opis istoty decyzji: Skarżący złożył skargę na odmowę usunięcia jego danych osobowych z baz Straży Granicznej (SG) przez Komendanta Głównego SG. Skarżący argumentował, że przepisy ustawy, na które powołał się Komendant Główny nie są wystarczająco precyzyjne. Prezes UODO stwierdził jednak, że nawet jeżeli uznano by, że literalne brzmienie ustawy o Straży Granicznej nie wskazuje wprost na przetwarzanie danych osobowych, gdyż ustawodawca posłużył się w niej znacznie szerszym zakresowo pojęciem „informacji”, to jednak przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań przez Straż Graniczną. Odnośnie braku określenia w ustawie okresu przechowywania danych Prezes UODO stwierdził, że dane Skarżącego są nadal przechowywane w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Straż Graniczną. W związku z powyższym skarga została oddalana.

  1. Decyzja ZSOŚS.440.113.2018 z 18 października 2018 r.

Opis istoty decyzji: Skarżący zwrócił się do Prezesa UODO ze skargą na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy jego wydrukowanej fotografii. Jednakże w toku postępowania Skarżący wycofał skargę. W takiej sytuacji Prezes UODO umorzył postępowanie.

  1. Decyzja ZSOŚS.440.57.2018 z 18 października 2018 r.

Opis istoty decyzji: Skarga dotyczyła ujawnienia osobie nieuprawnionej danych osobowych Skarżącego przez Sąd Rejonowy. Skarżący został skazany w procesie karnym, a informacja
o skazaniu została ujawniona świadkowi, który nie był pokrzywdzonym. Informacja ta została ujawniona w zarządzeniu Sądu, w którym odmówiono ww. świadkowi udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Prezes UODO stwierdził, że ww. przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 27 ust. 2 punkt 5 poprzedniej ustawy o ochronie danych osobowych, tj. w celu dochodzenia praw przed sądem. Ponadto PUODO stwierdził, że ocena ww. sytuacji wydaje się spoczywać na Sądzie, który znając skomplikowany charakter sprawy, w której wydał omawiane zarządzenie, jest w stanie ocenić ewentualny rozmiar i charakter roszczeń, które mogą ujawnić się w przyszłości, czy też szerzej- jest w stanie ważyć i wskazywać jakie prawa podlegają ochronie. Jednocześnie w swojej decyzji Prezes UODO stwierdził, że nie może on ingerować w treść dokumentów zgromadzonych w aktach postępowań sądowych, jak np. w treść zarządzenia sądu. W związku z powyższym skarga została oddalona.

Zapraszamy do zapoznania się z wcześniejszymi decyzjami UODO:

Omówienie decyzji UODO – wrzesień – 2018

 

Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies