GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Regulamin Portalu GDPR.pl

Regulamin portalu GDPR.pl
obowiązujący od dnia 31 października 2022r.

Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

1. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm., zwana dalej: „u.ś.u.d.e.”).

2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.gdpr.pl

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji przed skorzystaniem z usług oferowanych przez Usługodawcę takich jak dostęp do Portalu czy korzystanie z innym usług określonych przez Usługodawcę w ramach Portalu (np. Newsletter, Pobieranie treści dokumentów).

5. Wszelkie sprawy dotyczące Portalu powinny być przesyłane pod adres portal@omnimodo.com.pl

6. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych osobowych innych osób bez ich zgody.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

8. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1) Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.);
2) Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca treści o tematyce prawnej i edukacyjnej, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;
3) Portal – Portal informacyjny dostępny pod adresem http://www.gdpr.pl;
4) Regulamin – niniejszy dokument – Regulamin Portalu GDPR.pl;
5) Usługodawca – Omni Modo Agnieszka Rzycka – Osiej z siedzibą w Warszawie (03-937) przy ul. Zwycięzców 45/29, NIP: 1130607741;
6) Użytkownik – użytkownik Portalu lub osoba, która zaakceptowała warunki Regulaminu i zapisała się na usługę dostępną w ramach Portalu np. Newsletter, lub skorzystała z dostępu do treści umieszczonych na Portalu;
7) Usługa – usługa Newsletter oraz usługa dostępu do treści i materiałów na Portalu.

9. Charakter prawny Portalu.

1) Portal jest prowadzony przez Usługodawcę i stanowi jego własność.
2) Portal jest skierowany do Użytkowników.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

10. Usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu polegają na:

1) umożliwieniu dostępu do materiałów związanych z tematyką poruszaną na Portalu;
2) przesyłaniu informacji Newsletter.

11. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu zapisu na Newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Usługodawca staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, a usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

12. Do korzystania z Usług niezbędne jest:

1) Urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej;
2) Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

13. Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych:

Stosowane przez Usługodawcę systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

14. Warunki zawarcia umowy:

1) umowę o usługę Newsletter mogą zawrzeć osoby, które podały swój aktywny adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter, oraz zaakceptowały Regulamin;
2) Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z usługi Newsletter wymaga podania adresu poczty elektronicznej.

15. Warunki rozwiązania umowy.

Rozwiązanie umowy może nastąpić, w szczególności:

1) na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „wypisz” znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Newsletter;
2) z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

Z chwilą rozwiązania umowy na świadczenie usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter.

Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter.

16. Usługodawca może oferować subskrybentom usługi Newsletter, którzy dodatkowo wyrazili zgodę na przesyłanie materiałów handlowych drogą elektroniczną dodatkowe materiały edukacyjne np. wzory dokumentów, opinie. W przypadku braku spełnienia warunków określonych przez Usługodawcę przy danym materiale do jego nieodpłatnego pobrania Usługodawca umożliwia odpłatne uzyskanie każdego materiału w bezpośrednim kontakcie z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną.

17. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

18. Usługodawca może publikować bannery i linki do innych stron, i Portali internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

Rozdział 5. Prawa autorskie

19. Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

20. Można korzystać z tekstów zawartych na Portalu w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych na Portalu w innym celu nie wymaga zgody Omni Modo pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Tekst pochodzi z portalu gdpr.pl”. W przypadku udostępnianych wzorów dokumentów lub materiałów edukacyjnych wyłącza się komercyjne wykorzystanie tych materiałów przez podmioty zawodowo świadczące usługi prawne w celu dalszego odpłatnego udostępniania całości lub części tym materiałów podmiotom trzecim. W przypadku chęci komercyjnego wykorzystania materiałów przez podmioty zawodowo świadczące usługi prawne należy uzyskać dodatkową licencję oraz opłacić opłatę licencyjną ustaloną w bezpośrednim kontakcie z Usługodawcą.

21. Powyższa zgoda nie dotyczy zdjęć oraz innych materiałów nie będących tekstami.

22. Zdjęcia wykorzystywane do postów pochodzą z banków zdjęć płatnych lub darmowych udostępnianych na licencji CC lub pochodzą z domeny publicznej.

Rozdział 6. Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i reklamowe, zmiany regulaminu

Postępowanie reklamacyjne

23. Usługodawca zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Portalu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie pod adres: portal@omnimodo.com.pl

24. W reklamacji należy zawrzeć:

1) dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację;
2) opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.

25. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji

Tryb zmiany Regulaminu

26. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w celu dostosowania zmian do przepisów powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanych Usługach.

27. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej https://gdpr.pl/regulamin-portalu nowego brzmienia Regulaminu.

28. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony poprzez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej nowe brzmienie Regulaminu.

29. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu lecz bez utraty praw już nabytych i z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

Prawo i sąd właściwy

30. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu w tym świadczenia Usług jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

Wykładnia postanowień Regulaminu

31. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

32. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

Archiwum

Regulamin Usługi Newsletter obowiązujący do dnia 30.10.2022r.
Regulamin portalu obowiązujący do dnia 22.12.2019

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies