GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

NOWY CYKL: Omówienie decyzji UODO – wrzesień 2018

NOWY CYKL: Omówienie decyzji UODO – wrzesień 2018

Rozpoczynamy nowy cykl, w ramach którego będzie publikować krótką analizę wszystkich decyzji wydawanych przez Prezesa UODO, które zostaną upublicznione na jego stronie internetowej.

Decyzja ZSOŚS.440.45.2018 z 14 września 2018 r.

Opis istoty decyzji: Postępowanie dotyczyło skargi na przetwarzanie przez Dyrektora Aresztu Śledczego danych osobowych, złożonej przez męża funkcjonariuszki Aresztu Śledczego,w związku ze złożonym przez nią wnioskiem w sprawie równoważnika z tytułu braku mieszkania. Do ww. wniosku załączono m. in. kopię dowodu osobistego Skarżącego. Zarzut dotyczył przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej oraz niedopełnienia obowiązku informacyjnego przez administratora. W toku postępowania Prezes UODO ustalił, że administrator był zwolniony z obowiązku informacyjnego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), zgodnie z którym z obowiązku spełnienia obowiązku informacyjnego zwolniony jest administrator będący organem państwowym, organem samorządu terytorialnego oraz państwową i komunalną jednostką organizacyjną, jeżeli przetwarza dane na podstawie przepisu prawa. W odniesieniu do samego przetwarzania danych osobowych Prezes UODO ustalił, że Dyrektor Aresztu Śledczego usunął dane Skarżącego w październiku 2017 r., a tym samym postępowanie stało się bezprzedmiotowe. W związku z tym postępowanie zostało umorzone.

 Decyzja ZSOŚS.440.54.2018 z 18 września 2018 r.

Opis istoty decyzji: Postępowanie dotyczyło skargi, złożonej przez osobę prowadzącą pole namiotowe na odmowę udostępnienia przez Komendanta Miejskiego Policji danych osobowych osób, które bezprawnie przebywały na tym terenie. W toku postępowania ustalono, że Komendant Policji przetwarza dane osobowe 2 osób w zakresie ich imion, nazwisk, numerów PESEL i adresów zamieszkania, które zostały wylegitymowane na terenie pola namiotowego w toku interwencji. Jednocześnie Komendant Policji po ponownym przeanalizowaniu wniosku Skarżącego przekazał mu ww. dane wylegitymowanych osób w trybie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) z wyłączeniem numerów PESEL, jako nieobjęte interesem wnioskodawcy. Prezes UODO uznał, że decyzja Komendanta Policji o udostępnieniu danych za wyjątkiem numeru PESEL było słuszna i zrealizowała interes prawny Skarżącego. Nieudostępnienie numeru PESEL było uzasadnione tym, że zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U.2018.1360 ze zm.) to sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną […]. W związku z powyższym postępowanie stało się bezprzedmiotowe i je umorzono.

ZSOŚS.440.80.2018 z 24 września 2018 r.

Opis istoty decyzji: Postępowanie dotyczyło skargi na nieudostępnienie przez Komendanta Rejonowego Policji danych osobowych właściciela „agresywnego psa” na rzecz Skarżącego. Komendant odmówił udostępniania danych, argumentując to brakiem zgody osoby na takie działanie. Skarżący stwierdził, że odmowa przekazania danych osobowych stanowi naruszenie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także uniemożliwia dochodzenie roszczenia odszkodowawczego. Skarżący zwrócił się do Prezesa UODO o nakazanie udostępnienia danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL właściciela psa. Jednakże w toku postępowania ustalono, że Skarżący uzyskał dostęp do ww. danych osobowych właściciela psa w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wykroczenie, w którym występował w charakterze pokrzywdzonego. W związku z tym sprawa została umorzona.

Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies