Współpraca miedzy wiodącym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy

Współpraca wiodącego organu nadzorczego i organów nadzorczych

Wiodący organ nadzorczy i organy nadzorcze, których sprawa dotyczy:

1) wymieniają się wszelkimi stosownymi informacjami;

2) dostarczają sobie nawzajem informacji

Uprawnienia wiodącego organu nadzorczego

Wiodący organ nadzorczy:

1) może w dowolnym momencie zwrócić się do innych organów nadzorczych, których sprawa dotyczy, o wzajemną pomoc;

2) może prowadzić wspólne operacje z innymi organami nadzorczymi.

Obowiązku wiodącego organu nadzorczego

Wiodący organ nadzorczy:

1) ma obowiązek współpracy z innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy;

2) niezwłocznie przekazuje innym organom nadzorczym, których sprawa dotyczy, stosowne informacje dotyczące danej sprawy;

3) niezwłocznie przedkłada innym organom, których sprawa dotyczy, nadzorczym projekt decyzji w celu uzyskania ich opinii i należytego uwzględnienia ich uwag;

4) przekazuje sprawę w ramach mechanizmu spójności, jeżeli inny organ, którego sprawa dotyczy, zgłosi mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw wobec projektu decyzji, a wiodący organ nie zgadza się z tym sprzeciwem;

5) przedkłada innym organom nadzorczym, których sprawa dotyczy, zmieniony projekt decyzji w celu uzyskania ich opinii, jeżeli inny organ, którego sprawa dotyczy, zgłosi mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw wobec projektu decyzji, a wiodący organ zgadza się z tym sprzeciwem;

6) dostarczenie decyzji głównej lub pojedynczej jednostce organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzającego;

7) poinformowanie o decyzji:

a) innych organów nadzorczych, których sprawa dotyczy;

b) Europejskiej Rady Ochrony Danych;

c) skarżącego;

8) załączenie streszczenia stanu faktycznego i powodów decyzji, do informacji o jej podjęciu;

9) informuje inne organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, o działaniach podjętych przez ADO lub procesora, w celu zastosowania się do decyzji.

Domniemanie zajścia porozumienia organów

Jeżeli w przewidzianym terminie, żaden organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy, nie zgłosi sprzeciwu wobec projektu decyzji przedłożonego przez wiodący organ nadzorczy, uznaje się, że porozumiały się.

Zastosowanie trybu pilnego

Organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy, stosuje tryb pilny, jeżeli ma powody sądzić, że istnieje pilna potrzeba podjęcia działań w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

Odrębne decyzje dla poszczególnych części skargi

Dla każdej z części skargi, przyjmuje się odrębną decyzję, jeżeli wiodący organ nadzorczy i organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, porozumiały się co do:

1) oddalenia lub odrzucenia części skargi; oraz

2) podjęcia działań względem innych części tej skargi.

Rodzi to ryzyko naruszenia zasady res iudicata. Skoro dwie decyzje wydawane są w różnych częściach tej samej sprawy, a jednocześnie brak jest kryteriów wyodrębnienia tych części, nie ma pewności, że decyzje organów w żadnym zakresie się nie pokryją.

Skutki doręczenia decyzji przez wiodący organ nadzorczy

Po doręczeniu administratorowi lub procesorowi decyzji wiodącego organu nadzorczego:

1) podejmują oni niezbędne działania, by zastosować się do tej decyzji;

2) wykonanie decyzji, dotyczyć musi czynności przetwarzania w ramach wszystkich ich jednostek organizacyjnych w Unii;

3) zawiadamiają wiodący organ nadzorczy o działaniach podjętych w celu zastosowania się do decyzji.

Wzajemna pomoc

Cel wzajemnej pomocy

Organy nadzorcze:

1) przekazują sobie stosowne informacje i świadczą sobie wzajemną pomoc w celu spójnego wdrażania i stosowania rozporządzenia GDPR; oraz

2) wprowadzają środki na rzecz skutecznej wzajemnej współpracy.

Formy wzajemnej pomocy

Wzajemna pomoc obejmuje w szczególności:

1) wnioski o udzielenie informacji; oraz

2) środki nadzorcze, takie jak wnioski o udzielenie uprzednich zezwoleń i przeprowadzenie uprzednich konsultacji oraz o przeprowadzenie kontroli i postępowań wyjaśniających.

Wniosek o pomoc innego organu nadzorczego

Wniosek o pomoc zawiera wszelkie niezbędne informacje, w tym cel i uzasadnienie wniosku.

Odpowiedź na wniosek innego organu nadzorczego, powinna być udzielona bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

Uzyskane informacje można wykorzystywać wyłącznie do celu, w którym o nie wystąpiono.

Odmowa wykonania wniosku

Wezwany organ nadzorczy może odmówić wykonania wniosku, tylko jeżeli:

1) nie jest organem właściwym w przedmiocie wniosku lub środków, o których wykonanie wystąpiono; lub

2) wykonanie wniosku stanowiłoby naruszenie:

a) GDPR;

b) prawa Unii; lub

c) prawa państwa członkowskiego, któremu podlega wezwany organ nadzorczy.

Wezwany organ nadzorczy uzasadnia odmowę wykonania wniosku jedną z powyższych przesłanek.

Poinformowanie o rezultatach, postępach lub zastosowanych środkach w związku z wnioskiem

Wezwany organ nadzorczy informuje wzywający organ nadzorczy, od którego wniosek pochodzi, o rezultatach lub w stosownym przypadku, o postępach lub środkach zastosowanych w związku z tym wnioskiem.

Jeżeli organ nadzorczy nie dostarczy wymaganych informacji w terminie miesiąca od otrzymania wniosku innego organu nadzorczego, wzywający organ nadzorczy zyskuje możliwość zastosowania środka tymczasowego. Może on zastosować go na terytorium swojego państwa członkowskiego. W takiej sytuacji uznaje się, że wymagana jest pilna wiążąca decyzja Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Wspólne operacje organów nadzorczych

Organy nadzorcze prowadzą w stosownych przypadkach wspólne operacje, w których uczestniczą członkowie lub personel organów nadzorczych innych państw członkowskich.

Mogą one polegać na, wspólnych postępowaniach lub wspólnych działaniach egzekucyjnych.

Uczestnictwo organu nadzorczego we wspólnych operacjach

Organ nadzorczy każdego z tych państw członkowskich, ma prawo uczestniczyć we wspólnych operacjach, jeżeli:

1) administrator lub procesor posiadają jednostki organizacyjne w kilku państwach członkowskich; lub

2) operacje przetwarzania mogą istotnie wpłynąć na znaczną liczbę osób, których dane dotyczą, w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Jeżeli organ nadzorczy innego państwa ma prawo uczestniczyć we wspólnych operacjach, właściwy organ nadzorczy:

1) zaprasza organ nadzorczy tego państwa, do uczestnictwa we wspólnych operacjach; i

2) niezwłocznie odpowiada na wniosek dotyczący uczestnictwa we wspólnych operacjach.

Formy umożliwienia działania członkom lub personelowi organu nadzorczego, który ich oddelegował

Organ nadzorczy może:

1) przyznać uprawnienia, w tym uprawnienia do prowadzenia postępowań wyjaśniających, członkom lub personelowi organu nadzorczego, który ich oddelegował, uczestniczącym we wspólnych operacjach;

2) zezwolić członkom lub personelowi organu, który ich oddelegował, na wykonywanie ich własnych uprawnień w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających, zgodnie z prawem państwa organu, który ich oddelegował.

Kontrola nad członkami lub personelem organu nadzorczego, który ich oddelegował

Uprawnienia takie mogą być wykonywane wyłącznie pod kierownictwem i w obecności członków lub personelu przyjmującego organu nadzorczego. Członkowie lub personel organu nadzorczego, który ich oddelegował, podlegają prawu państwa członkowskiego przyjmującego organu nadzorczego.

Odpowiedzialność państwa przyjmującego, za działania członków lub personelu organu nadzorczego, który ich oddelegował

Państwo członkowskie przyjmującego organu nadzorczego, ponosi odpowiedzialność za czynności tego personelu, w tym odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody wyrządzone przez ten personel w trakcie operacji. Odpowiedzialność ta, ponoszona jest zgodnie z prawem państwa członkowskiego, na którego terytorium ten personel działa. Państwo członkowskie organu, który oddelegował pracownika, zwraca przyjmującemu go państwu, całą kwotę, którą zapłaciło w ramach odszkodowań.

Zastosowanie środka tymczasowego

Organy nadzorcze mogą zyskać możliwość zastosowania środka tymczasowego na terytorium swojego państwa. Dzieje się tak, jeżeli planowana jest wspólna operacja, a organ nadzorczy nie wywiąże się w terminie miesiąca z obowiązku:

1) zaproszenia organów innych państw; lub

2) odpowiedzi na ich, dotyczące uczestnictwa, wnioski.

Organy te, mogą wtedy przyjąć środek tymczasowy na terytorium swojego państwa. W takiej sytuacji wymagana jest pilna opinia lub pilna wiążąca decyzja Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Related Post

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułWspóładministratorzy
Następny artykułEROD- sposób działania
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.