W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub braku odpowiednich zabezpieczeń, przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego jest wciąż możliwe. Rozporządzenie dozwala jego dokonywanie, w szczegółowo opisanych, wyjątkowych okolicznościach.

Przesłanki przekazania danych

Jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej pod warunkiem, że:

Zgoda na ryzyko

1) osoba, której dane dotyczą, zostanie poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którymi  może się dla niej wiązać proponowane przekazanie oraz wyraźnie wyrazi na nie zgodę;

Niezbędność do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą

2) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą;

Niezbędność do wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą

3) przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną;

Niezbędność ze względu na ważne względy interesu publicznego

4) przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego. Realizowany przez administratora interes publiczny musi być uznany w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

Niezbędność ze względu na posiadane roszczenia

5) przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;

Niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą

6) przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy jest fizycznie lub prawnie niezdolna, do wyrażenia zgody również innych osób; lub

Przekazanie z publicznego rejestru, dostępnego po wykazaniu interesu prawnego

7) przekazanie następuje z rejestru, który zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego ma służyć za źródło informacji dla ogółu obywateli i który jest dostępny dla ogółu obywateli lub dla każdej osoby mogącej wykazać prawnie uzasadniony interes – ale wyłącznie w zakresie, w jakim w danym przypadku spełnione zostały warunki takiego dostępu określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

Warunki przekazania

Przekazanie do państwa trzeciego może nastąpić wyłącznie, gdy przekazanie:

1) nie jest powtarzalne;

2) dotyczy tylko ograniczonej liczby osób, których dane dotyczą;

3) jest niezbędne ze względu na ważne prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, wobec których charakteru nadrzędnego nie mają interesy ani prawa i wolności osoby, której dane dotyczą;

4) administrator ocenił wszystkie okoliczności przekazania danych i na podstawie tej oceny zapewnił odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Inne obowiązki

Poinformowanie organu nadzorczego o przekazaniu

Administrator ma obowiązek poinformować organ nadzorczy o przekazaniu. Poza informacjami związanymi standardowo z obowiązkiem informacyjnym, administrator podaje osobie, której dane dotyczą, także informacje o przekazaniu i o ważnych prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez niego.

Sporządzenie dokumentacji

Administrator lub podmiot przetwarzający dokumentują ocenę oraz odpowiednie zabezpieczenia w rejestrach czynności przetwarzania.

Respektowanie ograniczeń, które wprowadza państwo, względem przekazywania konkretnych kategorii danych osobowych

W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego może z uwagi na ważne względy interesu publicznego wyraźnie nakładać ograniczenia na przekazywanie konkretnych kategorii danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o takich przepisach.

Related Post

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułWiążące reguły korporacyjne
Następny artykułAdministrator danych osobowych (ADO)
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.