Tagi Sprawdzenie

Tag: sprawdzenie

Wiążące reguły korporacyjne

Grupa przedsiębiorstw lub grupa przedsiębiorców prowadzących wspólną działalność gospodarczą może korzystać z zatwierdzonych wiążących reguł korporacyjnych. Niezwykle istotne jest, że po raz pierwszy wiążące...

Przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić, gdy Komisja stwierdzi, że: 1) państwo trzecie; 2) terytorium; 3) określony sektor lub określone sektory w...

Ogólna zasada przekazywania

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, może się odbywać wyłącznie po spełnieniu warunków przewidzianych w RODO. Przepływ danych osobowych do państw spoza...

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą

Powstanie obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą Administrator zawiadamia osobę, której dane dotyczą, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko...

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator zgłasza je właściwemu organowi nadzorczemu. Jednakże, obowiązek zgłoszenia nie powstaje, jeżeli jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało...

Współpraca z organem nadzorczym

Administrator i podmiot przetwarzający oraz ich przedstawiciele (jeżeli istnieją) mają obowiązek współpracować z organem nadzorczym. Muszą oni podporządkować się poleceniom GIODO, wydawanym w ramach...

Przetwarzanie do celów archiwalnych, badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych

Przedmiot zabezpieczeń i wyjątków Odpowiednim zabezpieczeniom dla praw i wolności osoby, której dane dotyczą, podlegają: 1) przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym; 2) przetwarzanie do celów...

Przetwarzanie a publiczny dostęp do dokumentów urzędowych

Rozporządzenie nie wyklucza możliwości uwzględnienia zasady publicznego dostępu do dokumentów urzędowych. Dane osobowe zawarte w dokumentach urzędowych którymi dysponują organy publiczne bądź podmioty prywatne...

Przedmiot i cele GDPR

Przedmiot rozporządzenia W rozporządzeniu ustanowione zostały przepisy określające techniczne i organizacyjne zasady ochrony danych w tym zasady funkcjonowania organów odpowiedzialnych za nadzór nad ich ochroną. Cele...

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Za jego przykład można podać automatyczne odrzucenie elektronicznego...

Popularne posty