Organ nadzorczy stoi na straży przestrzegania prawa ochrony danych osobowych. Kontroluje on przetwarzanie danych osobowych, dbając o to, by dane osobowe osób fizycznych były bezpieczne. Posiada on w tym celu adekwatne środki i uprawnienia. Stąd istotnym jest, aby obywatel mógł złożyć skargę do tego organu i zwrócić w niej uwagę, na sytuację, która jego zdaniem narusza prawo ochrony danych osobowych.

Podstawa skargi

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  Podstawą skargi jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza GDPR.

Podmiot uprawniony do wniesienia skargi

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim:

1) swojego zwykłego pobytu;

2) swojego miejsca pracy; lub

3) miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Współpraca organów

Wniesienie skargi do organu niewłaściwego uprawnia organ do jej przekazania organowi właściwemu.

Informowanie skarżącego

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi. Obowiązek ten obejmuje informację o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu.

Jeżeli dana sprawa wymaga dalszego postępowania wyjaśniającego lub koordynacji działań z innym organem nadzorczym, osoba, której dane dotyczą, powinna zostać o tym uprzednio poinformowana.

Zakres prowadzonego postępowania

Postępowanie wyjaśniające na podstawie skargi prowadzone jest w zakresie odpowiadającym konkretnej sprawie. Stąd bardzo istotnym jest, aby skarga sporządzona była w sposób profesjonalny, tak by nie przeoczyć żadnych istotnych aspektów zagadnienia i ukazać organowi cały zakres sprawy. Właściwe jej sporządzenie, pomoże uzyskać satysfakcjonujące rozstrzygniecie organu nadzorczego.

Formularz skargi

Aby ułatwić wnoszenie skarg, organ nadzorczy udostępnienia formularz skargi, który można wypełnić także elektronicznie.

Porównanie przepisów UODO/GDPR

Art. 18. 1. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

Artykuł 77 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

1. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

2. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78.

 

Related Post