GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Rozdział 6 – Prezes Urzędu

Art.  34.  Status, powołanie,odwołanie i kadencja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO

1.  Prezes Urzędu jest organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych.

2.  Prezes Urzędu jest organem nadzorczym w rozumieniu rozporządzenia 2016/679, w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89) oraz w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 53).

3.  Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

4.  Na stanowisko Prezesa Urzędu może być powołana osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wyższe wykształcenie;
3) wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych;
4) korzysta z pełni praw publicznych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiada nieposzlakowaną opinię.

5.  Prezes Urzędu w zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie.

6.  Kadencja Prezesa Urzędu trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia ślubowania. Prezes Urzędu po upływie kadencji wykonuje swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezesa Urzędu.

7.  Ta sama osoba nie może być Prezesem Urzędu więcej niż przez dwie kadencje.

8.  Kadencja Prezesa Urzędu wygasa z chwilą jego śmierci, odwołania lub utraty obywatelstwa polskiego.

9.  Prezes Urzędu może zostać odwołany przed upływem kadencji, wyłącznie w przypadku, gdy:

1) zrzekł się stanowiska;
2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
3) sprzeniewierzył się ślubowaniu;
4) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie umyślnego przestępstwa lub umyślnego przestępstwa skarbowego;
5) został pozbawiony praw publicznych.

10.  W przypadku wygaśnięcia kadencji Prezesa Urzędu jego obowiązki pełni zastępca Prezesa Urzędu wskazany przez Marszałka Sejmu.

Art.  35.  Ślubowanie

1.  Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Prezes Urzędu składa przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uroczyście ślubuję dochować wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, strzec prawa do ochrony danych osobowych, a powierzone mi obowiązki wypełniać sumiennie i bezstronnie.”.

2.  Ślubowanie może zostać złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Art.  36.  Zastępcy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1.  Prezes Urzędu może powołać do trzech zastępców.

2.  Na zastępcę Prezesa Urzędu może być powołana osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wyższe wykształcenie;
3) wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych;
4) korzysta z pełni praw publicznych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiada nieposzlakowaną opinię.

Art.  37.  Ograniczenia w zajmowaniu innych stanowisk i prowadzeniu innej działalności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jego zastępców

1.  Prezes Urzędu oraz jego zastępcy nie mogą zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego lub naukowego w szkole wyższej, Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub innej jednostce naukowej, ani wykonywać innych zajęć zarobkowych lub niezarobkowych sprzecznych z obowiązkami Prezesa Urzędu.

2.  Prezes Urzędu oraz jego zastępcy nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

Art.  38.  Immunitet Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1.  Prezes Urzędu nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności.

2.  Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za wykroczenia, o których mowa w ust. 3, w trybie określonym w tym przepisie.

3.  W przypadku popełnienia przez Prezesa Urzędu wykroczenia, o którym mowa w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 i 911), przyjęcie przez Prezesa Urzędu mandatu karnego albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania mandatem karnym zaocznym, o którym mowa w art. 98 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475), stanowi oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności w tej formie.

4.  Prezes Urzędu nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Art.  39.  Przedawnienie w postępowaniu karnym a immunitet Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przedawnienie w postępowaniu karnym czynu objętego immunitetem nie biegnie w okresie korzystania z immunitetu.

Art.  40.  Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do odpowiedzialności karnej

1.  Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.

2.  Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego składa oskarżyciel prywatny, po wniesieniu oskarżenia do sądu.

3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, sporządza i podpisuje adwokat lub radca prawny, z wyjątkiem wniosków składanych w swoich sprawach przez sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych.

4.  Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:

1) oznaczenie wnioskodawcy oraz pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
2) imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia Prezesa Urzędu;
3) wskazanie podstawy prawnej wniosku;
4) dokładne określenie czynu, którego dotyczy wniosek, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza charakteru powstałej szkody;
5) uzasadnienie.

Art.  41.  Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do odpowiedzialności karnej

1.  Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej składa się Marszałkowi Sejmu.

2.  Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w art. 40 ust. 3 lub 4, Marszałek Sejmu wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, wskazując niezbędny zakres poprawienia lub uzupełnienia. W przypadku niepoprawienia lub nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie i zakresie Marszałek Sejmu postanawia o pozostawieniu wniosku bez biegu.

3.  Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, o których mowa w art. 40 ust. 3 i 4, Marszałek Sejmu kieruje go do organu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej właściwego do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając jednocześnie Prezesa Urzędu o treści wniosku.

4.  Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku powiadamia Prezesa Urzędu o terminie jego rozpatrzenia. Między doręczeniem powiadomienia a terminem rozpatrzenia wniosku, o ile nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki, nie może upłynąć mniej niż 7 dni.

5.  Na żądanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku sąd albo odpowiedni organ, przed którym toczy się postępowanie wobec Prezesa Urzędu, udostępnia akta postępowania.

6.  Prezes Urzędu przedstawia organowi właściwemu do rozpatrzenia wniosku wyjaśnienia i własne wnioski w tej sprawie w formie pisemnej lub ustnej.

7.  Po rozpatrzeniu sprawy organ właściwy do rozpatrzenia wniosku uchwala sprawozdanie wraz z propozycją przyjęcia lub odrzucenia wniosku.

8.  W trakcie rozpatrywania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdania, o którym mowa w ust. 7, Prezesowi Urzędu przysługuje prawo zabrania głosu.

9.  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością ustawowej liczby posłów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej.

Art.  42.  Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1.  Zakaz zatrzymania, o którym mowa w art. 38 ust. 4, obejmuje wszelkie formy pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej Prezesa Urzędu przez organy uprawnione do stosowania środków przymusu.

2.  Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Urzędu składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.

3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia Prezesa Urzędu;
3) dokładne określenie czynu oraz jego kwalifikację prawną;
4) podstawę prawną zastosowania określonego środka;
5) uzasadnienie, wskazujące w szczególności na konieczność zastosowania określonego środka.

4.  Do postępowania z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 41 ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.

5.  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Urzędu w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością ustawowej liczby posłów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Urzędu.

6.  Wymóg uzyskania zgody Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie dotyczy wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu.

Art.  43.  Ogłoszenie uchwały w sprawie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do odpowiedzialności karnej lub zatrzymanie go bądź aresztowanie

1.  Marszałek Sejmu przesyła wnioskodawcy niezwłocznie uchwałę, o której mowa w art. 41 ust. 9 i art. 42 ust. 5.

2.  Uchwały, o których mowa w art. 41 ust. 9 i art. 42 ust. 5, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art.  44.  Odpowiedzialność Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za wykroczenia

Przepisy ustawy dotyczące odpowiedzialności karnej Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności za wykroczenia.

Art.  45.  Urząd Ochrony Danych Osobowych; jednostki zamiejscowe i statut Urzędu

1.  Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej „Urzędem”.

2.  W przypadkach uzasadnionych charakterem i liczbą spraw z zakresu ochrony danych osobowych na danym terenie Prezes Urzędu może w ramach Urzędu tworzyć jednostki zamiejscowe Urzędu.

3.  Prezes Urzędu, w drodze zarządzenia, nadaje statut Urzędowi, określając:

1) organizację wewnętrzną Urzędu,
2) zakres zadań swoich zastępców,
3) zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Urzędu
– mając na uwadze stworzenie optymalnych warunków organizacyjnych do prawidłowej realizacji zadań Urzędu.

Art.  46.  Obowiązek zachowania tajemnicy

1.  Prezes Urzędu, zastępcy Prezesa Urzędu, a także pracownicy Urzędu są obowiązani zachować w tajemnicy informacje, o których dowiedzieli się w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

2.  Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1, trwa także po zakończeniu kadencji albo zatrudnienia.

Art.  47.  Delegacja ustawowa – wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu, mając na względzie potrzebę zapewnienia możliwości identyfikacji osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli oraz wykonywania innych czynności służbowych.

Art.  48.  Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych

1.  Przy Prezesie Urzędu działa Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych, zwana dalej „Radą”, która jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu.

2.  Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie projektów dokumentów organów i instytucji Unii Europejskiej dotyczących spraw ochrony danych osobowych;
2) opiniowanie przekazanych przez Prezesa Urzędu projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących spraw ochrony danych osobowych;
3) opracowywanie propozycji kryteriów certyfikacji, o których mowa w art. 42 ust. 5 rozporządzenia 2016/679;
4) opracowywanie propozycji rekomendacji określających środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
5) inicjowanie działań w obszarze ochrony danych osobowych oraz przedstawianie Prezesowi Urzędu propozycji zmian prawa w tym obszarze;
6) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie przez Prezesa Urzędu;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Urzędu.

3.  Rada wyraża opinię w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektów lub dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4.  Opinie, protokoły posiedzeń oraz inne dokumenty Rady są udostępniane na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Urzędu.

5.  Rada przedstawia Prezesowi Urzędu sprawozdanie z działalności za każdy rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

6.  Rada składa się z 8 członków.

7.  Kandydatów na członków Rady zgłasza:

1) Rada Ministrów;
2) Rzecznik Praw Obywatelskich;
3) izby gospodarcze;
4)  podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);
5) fundacje i stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest działalność na rzecz ochrony danych osobowych.

8.  Członkiem Rady może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) wyraziła zgodę na kandydowanie.

9.  Członek Rady jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady. Prezes Urzędu może zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie przez niego określonym.

10.  Prezes Urzędu powołuje skład Rady, na dwuletnią kadencję, spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w ust. 7, w tym 5 członków spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, oraz 3 członków spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w ust. 7 pkt 3-5.

11.  Przed upływem kadencji członkostwo w Radzie wygasa z powodu:

1) rezygnacji złożonej na piśmie przewodniczącemu Rady;
2) śmierci;
3) niemożności sprawowania funkcji z powodu długotrwałej choroby stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
4) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) pozbawienia praw publicznych.

12.  W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Prezes Urzędu powołuje nowego członka Rady na okres pozostały do końca kadencji, spośród pozostałych zgłoszonych kandydatów, po potwierdzeniu aktualności zgłoszenia, z uwzględnieniem ust. 10.

13.  Prezes Urzędu powołuje i odwołuje przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków.

14.  Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. W przypadku nieobecności zastępuje go wiceprzewodniczący Rady.

15.  Obsługę Rady zapewnia Urząd.

16.  Na posiedzenie Rady mogą być zapraszane, przez Prezesa Urzędu oraz przewodniczącego Rady, inne osoby, o ile jest to uzasadnione zadaniami Rady. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.

17.  Szczegółowy tryb działania Rady określa regulamin ustanawiany na wniosek Rady przez Prezesa Urzędu.

Art.  49.  Wynagrodzenie za udział w pracach Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych

1.  Za udział w pracach Rady członkowi Rady przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu obowiązków związanych z funkcją pełnioną w Radzie oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył.

2.  Wynagrodzenie członka Rady za udział w jednym posiedzeniu stanowi co najmniej 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok powołania Rady, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, i nie może przekroczyć 25% tego wynagrodzenia.

3.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członka Rady za udział w posiedzeniu oraz liczbę posiedzeń Rady w ciągu roku kalendarzowego, uwzględniając zakres obowiązków związanych z funkcją pełnioną w Radzie oraz prawidłową realizację zadań Rady.

4.  Członkom Rady mającym miejsce zamieszkania w innej miejscowości niż siedziba Urzędu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na warunkach określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000).

Art.  50.  Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1.  Prezes Urzędu raz w roku do dnia 31 sierpnia przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka oraz Prokuratorowi Generalnemu sprawozdanie ze swojej działalności, zawierające w szczególności informację o liczbie i rodzaju prawomocnych orzeczeń sądowych uwzględniających skargi na decyzje lub postanowienia Prezesa Urzędu oraz wnioski wynikające ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

2.  Prezes Urzędu udostępnia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art.  51.  Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Założenia i projekty aktów prawnych dotyczące danych osobowych są przedstawiane do zaopiniowania Prezesowi Urzędu.

Art.  52.  Wystąpienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do innych podmiotów

1.  Prezes Urzędu może kierować do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych.

2.  Prezes Urzędu może również występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

3.  Podmiot, do którego zostało skierowane wystąpienie lub wniosek, o których mowa w ust. 1 i 2, jest obowiązany ustosunkować się do tego wystąpienia lub wniosku na piśmie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Art.  53.  Informacje udostępniane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na stronie BIP

1.  Prezes Urzędu udostępnia na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 28 ust. 8 rozporządzenia 2016/679;
2) zatwierdzone kodeksy postępowania, o których mowa w art. 40 rozporządzenia 2016/679, a także zmiany tych kodeksów;
3) przyjęte standardowe klauzule ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. d rozporządzenia 2016/679;
4) rekomendacje określające środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

2.  Rekomendacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, sporządzane są z uwzględnieniem specyfiki danego rodzaju działalności i podlegają okresowej aktualizacji.

3.  Projekt rekomendacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, Prezes Urzędu konsultuje z zainteresowanymi podmiotami, których zakresu działania dotyczy dany projekt.

Art.  54.  Komunikaty Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających lub niewymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony

1.  Prezes Urzędu:

1) ogłasza w komunikacie wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony, o którym mowa w art. 35 ust. 4 rozporządzenia 2016/679;
2) może ogłosić w komunikacie wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych niewymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony, o którym mowa w art. 35 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.

2.  Komunikaty, o których mowa w ust. 1, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art.  55.  System teleinformatyczny do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych

Prezes Urzędu może prowadzić system teleinformatyczny umożliwiający administratorom dokonywanie zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia 2016/679.

Art.  56.  Zatwierdzanie wiążących reguł korporacyjnych; zezwolenie na stosowanie szczególnych rodzajów zabezpieczeń przy przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Prezes Urzędu, w drodze decyzji:

1) zatwierdza wiążące reguły korporacyjne, o których mowa w art. 47 rozporządzenia 2016/679;
2) udziela zezwolenia, o którym mowa w art. 46 ust. 3 rozporządzenia 2016/679.

Art.  57.  Wniosek o przeprowadzenie uprzednich konsultacji przed przetwarzaniem danych osobowych

1.   Administrator może wystąpić do Prezesa Urzędu z wnioskiem o przeprowadzenie uprzednich konsultacji, o których mowa w art. 36 rozporządzenia 2016/679.

2.  Do wniosku stosuje się odpowiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

3.  Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w art. 36 ust. 3 rozporządzenia 2016/679 oraz art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu informuje o nieudzieleniu konsultacji, wskazując przyczyny ich nieudzielenia.

Art.  58.  Żądanie wszczęcia odpowiedniego postępowania w przypadku uznania przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że doszło do naruszenia przepisów

Jeżeli Prezes Urzędu, na podstawie posiadanych informacji, uzna, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom, które dopuściły się naruszeń, i poinformowania go, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych działaniach.

Art.  59.  Współpraca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z niezależnymi organami nadzorczymi

1.  Prezes Urzędu w sprawach ochrony danych osobowych współpracuje z niezależnymi organami nadzorczymi powołanymi na podstawie art. 91 rozporządzenia 2016/679.

2.  Prezes Urzędu może zawrzeć z organami, o których mowa w ust. 1, porozumienie o współpracy i wzajemnym przekazywaniu informacji.

Zobacz także: WYTYCZNE
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies