GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Rozdział 4 – Warunki i tryb dokonywania certyfikacji

Art.  15.  Podmiot dokonujący certyfikacji; zasady dokonania certyfikacji

1.  Certyfikacji, o której mowa w art. 42 rozporządzenia 2016/679, zwanej dalej „certyfikacją”, dokonuje Prezes Urzędu lub podmiot certyfikujący, na wniosek administratora, podmiotu przetwarzającego, producenta albo podmiotu wprowadzającego usługę lub produkt na rynek.

2.  Certyfikacja jest dokonywana na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679.

3.  W sprawach dokonywania certyfikacji przez podmiot certyfikujący nieuregulowanych w rozporządzeniu 2016/679 i ustawie stosuje się postanowienia umowy cywilnoprawnej zawartej między podmiotem certyfikującym a podmiotem ubiegającym się o certyfikację.

Art.  16.  Udostępnianie kryteriów certyfikacji

Prezes Urzędu udostępnia na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej kryteria certyfikacji, o których mowa w art. 42 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.

Art.  17.  Wniosek o certyfikację

1.  Wniosek o certyfikację zawiera co najmniej:

1) nazwę podmiotu ubiegającego się o certyfikację albo jego imię i nazwisko oraz wskazanie adresu jego siedziby, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo adresu zamieszkania;
2) informacje potwierdzające spełnianie kryteriów certyfikacji;
3) wskazanie zakresu wnioskowanej certyfikacji.

2.  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów certyfikacji albo ich kopie oraz, w przypadku certyfikacji dokonywanej przez Prezesa Urzędu, dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 26.

3.  Wniosek składa się pisemnie w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek składany do Prezesa Urzędu w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Art.  18.  Termin rozpatrzenia wniosku o certyfikację; pozostawienie wniosku bez rozpoznania

1.  Prezes Urzędu albo podmiot certyfikujący rozpatruje wniosek o certyfikację i w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku zgodnego z art. 17, po zbadaniu spełniania kryteriów certyfikacji, zawiadamia wnioskodawcę o dokonaniu albo odmowie dokonania certyfikacji.

2.  Wniosek złożony do Prezesa Urzędu, niezawierający informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli wniosek nie zawiera informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 lub 3, lub nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 17 ust. 2 lub 3, Prezes Urzędu wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia wraz z pouczeniem, że ich nieuzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Art.  19.  Informowanie Prezesa Urzędu o planowanym dokonaniu lub planowanej odmowie dokonania certyfikacji

Przed dokonaniem certyfikacji albo odmową dokonania certyfikacji podmiot certyfikujący informuje Prezesa Urzędu o planowanym dokonaniu albo planowanej odmowie dokonania certyfikacji.

Art.  20.  Odmowa dokonania certyfikacji

1.  W przypadku stwierdzenia, że podmiot ubiegający się o certyfikację nie spełnia kryteriów certyfikacji, Prezes Urzędu albo podmiot certyfikujący odmawia jej dokonania.

2.  Odmowa dokonania certyfikacji przez Prezesa Urzędu następuje w drodze decyzji.

3.  Podmiot certyfikujący opracowuje i udostępnia zainteresowanym podmiotom procedurę postępowania w przypadku odmowy dokonania certyfikacji.

Art.  21.  Treść certyfikatu

1.  Dokumentem potwierdzającym certyfikację jest certyfikat.

2.  Certyfikat zawiera co najmniej:

1) oznaczenie podmiotu, który otrzymał certyfikat;
2) nazwę podmiotu dokonującego certyfikacji oraz wskazanie adresu jego siedziby;
3) numer lub oznaczenie certyfikatu;
4) zakres, w tym okres, na jaki została dokonana certyfikacja;
5) datę wydania i podpis podmiotu dokonującego certyfikacji lub osoby przez niego upoważnionej.

Art.  22.  Obowiązek spełniania kryteriów certyfikacji

1.  W okresie, na jaki została dokonana certyfikacja, podmiot, któremu udzielono certyfikacji, jest obowiązany spełniać kryteria certyfikacji obowiązujące na dzień jego wydania.

2.  Prezes Urzędu albo podmiot certyfikujący cofa certyfikację w przypadku stwierdzenia, że podmiot, któremu udzielono certyfikacji, nie spełnia lub przestał spełniać kryteria certyfikacji.

3.  Cofnięcie certyfikacji przez Prezesa Urzędu następuje w drodze decyzji.

Art.  23.  Dane podmiotu certyfikowanego przekazywane Prezesowi Urzędu

1.  Podmiot certyfikujący przekazuje Prezesowi Urzędu dane podmiotu, któremu udzielono certyfikacji, oraz podmiotu, któremu cofnięto certyfikację, wraz ze wskazaniem przyczyny jej cofnięcia.

2.  Prezes Urzędu prowadzi publicznie dostępny wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 1.

3.  Prezes Urzędu dokonuje wpisu do wykazu niezwłocznie po dokonaniu certyfikacji albo otrzymaniu informacji o dokonaniu certyfikacji przez podmiot certyfikujący.

4.  Prezes Urzędu udostępnia wykaz na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i dokonuje jego aktualizacji.

Art.  24.  Czynności sprawdzające w celu oceny spełniania kryteriów certyfikacji

1.  Prezes Urzędu w terminie, o którym mowa w art. 18 ust. 1, a także po dokonaniu certyfikacji jest uprawniony, w celu oceny spełniania przez podmiot kryteriów certyfikacji, do przeprowadzenia czynności sprawdzających u administratora, podmiotu przetwarzającego, producenta albo podmiotu wprowadzającego usługę lub produkt na rynek.

2.  Prezes Urzędu zawiadamia podmiot, o którym mowa w ust. 1, o zamiarze przeprowadzenia czynności sprawdzających.

3.  Czynności sprawdzające przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, zawiadomienia o zamiarze ich przeprowadzenia. Jeżeli czynności sprawdzające nie zostaną przeprowadzone w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, ich przeprowadzenie wymaga ponownego zawiadomienia.

4.  Czynności sprawdzające przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Prezesa Urzędu, które zawiera:

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej czynności sprawdzające;
2) oznaczenie administratora, podmiotu przetwarzającego, producenta albo podmiotu wprowadzającego usługę lub produkt na rynek;
3) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia czynności sprawdzających;
4) zakres czynności sprawdzających;
5) datę i miejsce jego wystawienia;
6) podpis osoby uprawnionej do wydania upoważnienia w imieniu Prezesa Urzędu.

Art.  25.  Uprawnienia osoby przeprowadzającej czynności sprawdzające

1.  Osoba przeprowadzająca czynności sprawdzające jest uprawniona do:

1) wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń w dniach i godzinach pracy administratora, podmiotu przetwarzającego, producenta albo podmiotu wprowadzającego usługę lub produkt na rynek;
2) wglądu do dokumentów i informacji mających bezpośredni związek z działalnością objętą certyfikacją;
3) oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania danych;
4) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach związanych z działalnością objętą certyfikacją.

2.  Czynności sprawdzających dokonuje się w obecności administratora, podmiotu przetwarzającego, producenta lub podmiotu wprowadzającego usługę lub produkt na rynek lub osoby przez niego upoważnionej.

3.  Z czynności sprawdzających sporządza się protokół i przedstawia go administratorowi, podmiotowi przetwarzającemu, producentowi albo podmiotowi wprowadzającemu usługę lub produkt na rynek. Przepis art. 88 stosuje się odpowiednio.

Art.  26.  Opłata za czynności związane z certyfikacją

1.  Prezes Urzędu pobiera za czynności związane z certyfikacją opłatę, której wysokość odpowiada przewidywanym kosztom poniesionym z tytułu wykonywania tych czynności.

2.  Prezes Urzędu, ustalając wysokość opłaty, bierze pod uwagę zakres certyfikacji, przewidywany przebieg i długość postępowania certyfikującego oraz koszt pracy pracownika wykonującego czynności związane z certyfikacją.

3.  Maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o certyfikację, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.).

4.  Prezes Urzędu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej podaje wysokość opłaty, którą podmiot, o którym mowa w art. 15, obowiązany jest ponieść z tytułu czynności związanych z certyfikacją.

5.  Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

Zobacz także: WYTYCZNE
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies