GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Rozdział 13 – Przepisy przejściowe i dostosowujące

Art.  158.  Dotychczasowy administrator bezpieczeństwa informacji jako inspektor ochrony danych

1.  Osoba pełniąca w dniu 24 maja 2018 r. funkcję administratora bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w ustawie uchylanej w art. 175, staje się inspektorem ochrony danych i pełni swoją funkcję do dnia 1 września 2018 r., chyba że przed tym dniem administrator zawiadomi Prezesa Urzędu o wyznaczeniu innej osoby na inspektora ochrony danych, w sposób określony w art. 10 ust. 1.

2.  Osoba, która stała się inspektorem ochrony danych na podstawie ust. 1, pełni swoją funkcję także po dniu 1 września 2018 r., jeżeli do tego dnia administrator zawiadomi Prezesa Urzędu o jej wyznaczeniu w sposób określony w art. 10 ust. 1.

3.  Osoba, o której mowa w ust. 1, może zostać odwołana przez administratora bez zawiadomienia Prezesa Urzędu o wyznaczeniu innej osoby na inspektora ochrony danych, w przypadku gdy administrator nie jest obowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych.

4.  Administrator, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w ustawie uchylanej w art. 175, jest obowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych na podstawie art. 37 rozporządzenia 2016/679 i zawiadomienia Prezesa Urzędu o jego wyznaczeniu, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

5.  Podmiot przetwarzający, obowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych na podstawie art. 37 rozporządzenia 2016/679, wyznacza inspektora ochrony danych i zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wyznaczeniu, w sposób określony w art. 10 ust. 1, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

Art.  159.  Niezakończone kontrole wszczęte na podstawie uchylanej ustawy o ochronie danych osobowych

1.  Do kontroli wszczętych na podstawie ustawy uchylanej w art. 175 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.  Upoważnienia oraz legitymacje służbowe wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do czasu zakończenia kontroli, o których mowa w ust. 1.

Art.  160.  Postępowania prowadzone przez GIODO niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy

1.  Postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są przez Prezesa Urzędu.

2.  Postępowania, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie ustawy uchylanej w art. 175, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650).

3.  Czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne.

4.  Postępowania prowadzone na podstawie rozdziału 6 ustawy uchylanej w art. 175 umarza się. Decyzji o umorzeniu postępowania nie wydaje się.

Art.  161.  Obowiązek przekazania Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych odpowiedzi na wystąpienie lub wniosek skierowane przez GIODO

Podmiot, do którego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostało skierowane wystąpienie lub wniosek, o którym mowa w art. 19a ustawy uchylanej w art. 175, jest obowiązany przekazać Prezesowi Urzędu odpowiedź na wystąpienie lub wniosek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  162.  Postępowania egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez GIODO

1.  W przypadku postępowań egzekucyjnych prowadzonych na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wierzycielem staje się Prezes Urzędu.

2.  Czynności dokonane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, pozostają skuteczne.

Art.  163.  Skuteczność czynności dokonanych w postępowaniach egzekucyjnych w administracji niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy

W postępowaniach egzekucyjnych wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 110 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wysłane upomnienia, tytuły wykonawcze, postanowienia zawierające stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz inne czynności dokonane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jako wierzyciela, pozostają skuteczne.

Art.  164.  Niezakończone postępowania w sprawie stanowiska GIODO jako wierzyciela
Postępowania w sprawie stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych

Osobowych, jako wierzyciela, wszczęte na podstawie art. 34 ustawy zmienianej w art. 110 i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są prowadzone przez Prezesa Urzędu.

Art.  165.  Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22a ustawy uchylanej w art. 175 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art.  166.  GIODO jako Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1.  Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych staje się Prezesem Urzędu.

2.  Osoba, która została powołana na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, na podstawie ustawy uchylanej w art. 175, pozostaje na stanowisku do czasu upływu kadencji, na którą została powołana.

3.  Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zastępcą Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 36 ust. 1.

Art.  167.  Przekształcenie Biura GIODO w Urząd Ochrony Danych Osobowych

1.  Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się Urzędem.

2.  Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy zatrudnieni w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stają się pracownikami Urzędu. Przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000) stosuje się odpowiednio.

Art.  168.  Mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Biura GIODO w dniu wejścia w życie ustawy

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się mieniem będącym we władaniu Urzędu.

Art.  169.  Przejście należności i zobowiązań Biura GIODO na Urząd Ochrony Danych Osobowych

Należności i zobowiązania Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się należnościami i zobowiązaniami Urzędu.

Art.  170.  Roczne sprawozdanie z działalności GIODO składane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku gdy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie złoży sprawozdania, o którym mowa w art. 20 ustawy uchylanej w art. 175, sprawozdanie składa Prezes Urzędu w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

Art.  171.  Sprawy niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy

1.  W sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których stroną lub uczestnikiem był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stroną lub uczestnikiem staje się Prezes Urzędu.

2.  W sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których stroną lub uczestnikiem było Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stroną lub uczestnikiem staje się Urząd.

Art.  172.  Pierwszy komunikat w sprawie rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony

Prezes Urzędu wyda pierwszy komunikat, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  173.  Utworzenie Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych

Tworzy się Radę.

Art.  174.  Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa

1.  Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:

1) 2018 – 19 639 000 złotych;
2) 2019 – 13 541 000 złotych;
3) 2020 – 13 860 000 złotych;
4) 2021 – 13 860 000 złotych;
5) 2022 – 13 860 000 złotych;
6) 2023 – 13 860 000 złotych;
7) 2024 – 13 860 000 złotych;
8) 2025 – 13 860 000 złotych;
9) 2026 – 13 860 000 złotych;
10) 2027 – 13 860 000 złotych.

2.  Prezes Urzędu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału.

3.  W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.

4.  Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest Prezes Urzędu.

Zobacz także: WYTYCZNE
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies