GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Rozdział 3 – Warunki i tryb udzielania akredytacji podmiotowi certyfikującemu

Art.  12.  Podmiot udzielający akredytacji; zasady udzielania akredytacji

1.  Akredytacji podmiotów ubiegających się o uprawnienie do certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 43 rozporządzenia 2016/679, zwanej dalej „akredytacją”, udziela Polskie Centrum Akredytacji.

2.  Akredytacja jest udzielana na zasadach określonych w art. 43 ust. 1-7 rozporządzenia 2016/679.

3.  Do udzielania akredytacji stosuje się przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650), z wyjątkiem art. 24 ust. 4-7 oraz art. 25 ust. 1 i 2 w zakresie dotyczącym ograniczenia zakresu akredytacji oraz jej zawieszenia.

Art.  13.  Udostępnianie kryteriów akredytacji

Prezes Urzędu udostępnia na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej kryteria akredytacji, o których mowa w art. 43 ust. 3 rozporządzenia 2016/679.

Art.  14.  Informacja o udzielonej akredytacji

1.  Polskie Centrum Akredytacji informuje Prezesa Urzędu o udzielonej akredytacji.

2.  Informacja o udzielonej akredytacji zawiera:

1) oznaczenie podmiotu, któremu udzielono akredytacji;
2) wskazanie zakresu udzielonej akredytacji oraz okresu jej ważności.

3.  Polskie Centrum Akredytacji informuje Prezesa Urzędu o cofnięciu akredytacji.

4.  Informacja o cofnięciu akredytacji zawiera:

1) oznaczenie podmiotu, któremu cofnięto akredytację;
2) wskazanie przyczyny uzasadniającej cofnięcie akredytacji.

5.  Prezes Urzędu i Polskie Centrum Akredytacji mogą zawrzeć porozumienie o współpracy w zakresie monitorowania działalności podmiotów certyfikujących i wzajemnym przekazywaniu informacji dotyczących tych podmiotów.

Zobacz także: WYTYCZNE
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies