GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Zmiany w ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie

Autor: apl. adw.Piotr Wenski
Udostępnij publikację:
Zmiany w ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie

Niniejszy artykuł stanowi kolejną część cyklu poświęconego ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Tym razem dokonujemy omówienia najważniejszych zmian w ustawie  o zwalczaniu dopingu w sporcie (dalej: ustawa).

w art. 5 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) prowadzenie czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie zawodnika lub, w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5–9, osoby pomagającej w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego;”;

Art. 5 ustawy zawiera katalog zadań realizowanych przez Polską Agencję Antydopingową. Dodanie przez nowelizację sektorową przywołanego wyżej art. 3a stanowi zatem jego poszerzenie o prowadzenie czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie zawodnika lub, w szczególnych przypadkach, osoby pomagającej w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego. Z punktu widzenia prawa ochrony danych osobowych, dodanie nowego zadania ma istotne znaczenie. W niektórych przypadkach legalizować bowiem będzie przetwarzanie danych osobowych przez Polską Agencję Antydopingową i dotyczy sytuacji, w których przetwarzanie określonych danych osobowych będzie niezbędne do realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Agencję przez ustawę, a zatem odbywać się będzie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. W związku z planowaniem i przeprowadzaniem kontroli antydopingowej w okresie podczas zawodów oraz w okresie poza nimi, Agencja przetwarza następujące dane osobowe kontrolerów:

1) wizerunek twarzy;

2) płeć;

3) podpis;

4) adres poczty elektronicznej;

5) numer telefonu;

6) informacje o realizowanej dotychczas kontroli antydopingowej.”;

Dodany art. 27a zawiera zakres danych osobowych kontrolerów, jakie mogą być przetwarzane przez Polską Agencję Antydopingową w związku z planowaniem i przeprowadzeniem kontroli antydopingowej. Z uwagi na fakt, że prowadzenie takiej kontroli jest w sposób kompleksowy regulowane przepisami ustawy (rozdział 3), należy przyjąć, że dodany przepis zawiera zamknięty katalog danych osobowych kontrolerów, jakie mogą być przetwarzane przez Polską Agencję Antydopingową. Na marginesie należy odnotować, że katalog danych osobowych zawodników, które mogą być przetwarzane w związku z kontrolą, znajdował się w ustawie już wcześniej i ustawa nowelizacyjna nie wprowadza żadnych zmian w tym zakresie. Analogicznie, wspomniany wyżej katalog, zawarty w art. 29 ust. 2 ustawy również stanowi katalog zamknięty, co oznacza, że Polska Agencja Antydopingowa nie jest uprawniona do przetwarzania (na potrzeby kontroli) innych danych osobowych zawodników, niż tam wymienione.

W art. 29 ust. 4–8 otrzymują brzmienie:

  1. Dane osobowe zawodników mogą być przetwarzane w systemie teleinformatycznym.
  2. Agencja przechowuje dane osobowe zawodników przez okres niezbędny do zakończenia czynności związanych z kontrolą antydopingową oraz ustaleniem odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia ich uzyskania.
  3. Dane osobowe zawodników, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 8, 13 i 18, Agencja może przechowywać przez okres dłuższy niż określony w ust. 5, jeżeli są one niezbędne dla ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie.
  4. Nie rzadziej niż co 18 miesięcy Agencja dokonuje weryfikacji zgromadzonych danych osobowych zawodników, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 6, które Agencja weryfikuje nie rzadziej niż co 10 lat.
  5. Z zastrzeżeniem ust. 6, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, lub po przeprowadzeniu weryfikacji, o której  mowa w ust. 7, zgromadzone dane osobowe zawodników lub dane takie uznane   za zbędne podlegają protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu, które zarządza Dyrektor  Agencji”.

Prawodawca zdecydował się na doprecyzowanie dopuszczalnego sposobu przetwarzania danych zawodników, wskazując, że może się to odbywać w systemie teleinformatycznym. Zdecydowano się również na ustawowe określenie okresu retencji danych przetwarzanych w związku z kontrolą antydopingową poprzez wskazanie, że przetwarzanie powinno zakończyć się nie później niż 10 lat od dnia pozyskania danych. W sytuacji, kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie, możliwe jest przetwarzanie danych przez okres dłuższy niż 10 lat, dotyczy to jednak wyłącznie danych w zakresie imienia i nazwiska, płci, nazwy uprawianego sportu oraz informacji o orzeczonych karach dyscyplinarnych. Po upływie wskazanych terminów, dane podlegają protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu.

Podsumowanie

W ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie:

   • dodano nowe zadanie realizowane przez Polską Agencję Antydopingową (prowadzenie czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie zawodnika lub, w szczególnych przypadkach, osoby pomagającej
    w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego), co może uzasadniać przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji tego zadania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   • doprecyzowano okres przetwarzania danych;
   • ustalono katalog danych osobowych kontrolera, jakie mogą być przetwarzane przez Polską Agencję Antydopingową

Powyższe zmiany należy ocenić pozytywnie, ponieważ dookreślają ramy przetwarzania danych osobowych przez Polską Agencję Antydopingową, stanowiąc jednocześnie realizację zasad ogólnych wynikających z RODO, w szczególności zasady legalności przetwarzania, minimalizacji, a także ograniczenia czasu przetwarzania.

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies