GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Sprawozdanie UODO za 2022 r. – tendencje i statystyki

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował niedawno długo oczekiwane sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2022. Statystyki w tym roku są dość interesujące.

Sprawozdanie UODO za 2022 r. – tendencje i statystyki

Naruszenia

W 2022 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wpłynęły 12 772 zgłoszenia naruszeń, nieco mniej niż w poprzednim roku:

 

Te dane mogą wskazywać, że i w 2023 r. liczba naruszeń powinna wynosić pomiędzy 12-13 tys. Zaś co do najczęściej zgłaszanych typów naruszeń, były to:

 1. udostępnienie danych niewłaściwej osobie,
 2. nieprawidłowa anonimizacja danych lub niezamierzona ich publikacja,
 3. nieprawidłowe zaadresowanie korespondencji zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej,
 4. wykorzystanie złośliwego oprogramowania ingerującego w poufność, integralność lub dostępność danych osobowych,
 5. zagubienie, kradzież lub pozostawienie w niezabezpieczonej lokacji dokumentacji papierowej,
 6. nieuprawniony dostęp do baz danych,
 7. zagubienie korespondencji przez operatora pocztowego lub otwarcie korespondencji przed zwróceniem jej do nadawcy,
 8. zagubienie lub kradzież nośnika danych.

Skargi

W 2022 r. do Urzędu Ochrony Danych osobowych (UODO) wpłynęło 6995 skarg, a zatem również mniej niż w poprzednim roku:

 

 

W roku 2022 zakończono 6479 spraw rozpoczętych na skutek skarg, w tym wydano 1830 decyzji administracyjnych. Porównując to z latami poprzednimi, można zauważyć stały wzrost liczby decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa UODO w postępowaniach skargowych. Liczba skarg w 2022 w podziale na sektory prezentuje się następująco:

 

 

Jak podkreśla Prezes UODO, spadek liczby skarg skierowanych przeciwko przedsiębiorstwom sektora prywatnego oraz sektora finansowego jest wynikiem obecnej sytuacji ekonomicznej oraz mniejszej chęci osób, których dane dotyczą, do zawierania umów z firmami z tych sektorów. Skargi przeciwko tym podmiotom zazwyczaj dotyczyły bowiem właśnie przetwarzania danych osobowych w kontekście zawierania lub realizowania umów.

Kontrole

W 2022 r. Prezes UODO przeprowadził kontrolę w czterdziestu instytucjach, oceniając, czy przestrzegane są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Kontrolą były objęte: organy administracji rządowej i administracji samorządowej, uczelnie wyższe, stowarzyszenia, banki i placówki medyczne oraz  konsulat RP. Ponadto czynnościami kontrolnymi zostały objęte:

 1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe przy użyciu mobilnych aplikacji,
 2. organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym,
 3. banki – w zakresie profilowania danych osobowych klientów i potencjalnych klientów oraz sposobu informowania osób ubiegających się o kredyt o dokonanej ocenie kredytowej.

Ponadto w 2022 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podjął inicjatywy mające na celu ocenę procesu powoływania i działania inspektorów ochrony danych (IOD). W ramach tych działań przeprowadzono kontrole w czterech instytucjach oraz wysłano dwadzieścia cztery zapytania do administratorów danych, którzy powołali w swojej strukturze Inspektora Ochrony Danych.

 

Administracyjne kary pieniężne i decyzje

W wyniku przeprowadzonych przez Prezesa UODO z urzędu 59  postępowań administracyjnych dotyczących naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, które zakończyły się w 2022 roku, wydano 25 decyzji administracyjnych. Z tych 25 decyzji, 16 razy Prezes UODO udzielił upomnienia administratorowi danych, w tym w 5 przypadkach dodatkowo nakazał dostosowanie operacji przetwarzania do przepisów RODO.

Ponadto, z liczby wszystkich decyzji, w 19 przypadkach Prezes UODO zdecydował się skorzystać z uprawnienia do nałożenia administracyjnych kar pieniężnych, nakładając je na 20 podmiotów w sumie 7 850 861 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim, jest to wzrost o dwie kary i niemal 3,5-krotny wzrost wartości nałożonych kar. Na przykład, w 2021 roku wydano 18 administracyjnych kar pieniężnych na łączną kwotę 2 288 007,50 zł.

Sprawozdanie UODO za 2021 rok

Prognozy

Na podstawie powyższych danych można odnieść wrażenie, że liczba skarg i naruszeń związanych z ochroną danych osobowych w najbliższych latach będzie utrzymywać się na podobnym poziomie. Można jednocześnie spodziewać się wzrostu liczby decyzji UODO i wartości nakładanych kar.

 

Źródło:

https://uodo.gov.pl/pl/487/2279

 

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies