GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
4 listopada 2021

Jakie rozwiązania wprowadza ustawa dotycząca ochrony sygnalistów?

Polski ustawodawca w połowie października opublikował projekt ustawy wdrażającej do naszego systemu prawnego rozwiązania wynikające z dyrektywy 2019/1937 dot. ochrony sygnalistów. Co proponuje polski prawodawca?

Jakie rozwiązania wprowadza ustawa dotycząca ochrony sygnalistów?

Czego może dotyczyć zgłaszane naruszenie?

Zgodnie z art. 3 projektowanej ustawy zgłoszenie może dotyczyć naruszenia prawa, które jest działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub ma ono na celu obejście prawa dotyczącego:

 • zamówień publicznych,
 • usług, produktów i rynków finansowych;
 • zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 • bezpieczeństwa transportu;
 • ochrony środowiska;
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 • bezpieczeństwa żywności i pasz;
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 • zdrowia publicznego;
 • ochrony konsumentów;
 • ochrony prywatności i danych osobowych;
 • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 • interesów finansowych Unii Europejskiej;
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Kto może dokonać zgłoszenia?

W art. 4 projektu ustawy wskazano krąg osób, które mogą zasygnalizować nieprawidłowości, który został ograniczony do osób fizycznych, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, w tym chodzi o:

 • pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 • osobę ubiegającą się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 • osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • przedsiębiorcę,
 • akcjonariusza lub wspólnika,
 • członka organu osoby prawnej,
 • osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • stażystę.

Sygnaliści idą drogą wdrożenia RODO?

Sposoby przekazania informacji o naruszeniu

Jednym ze sposobów przekazania informacji jest zgłoszenie wewnętrzne, czyli przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy. Do tego niezbędna jest procedura, która musi funkcjonować u pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników. W przypadku pracodawców wykonujących działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska niezależnie od liczby pracowników mają oni obowiązek utworzenie procedury zgłoszenia wewnętrznego.

Kolejnym ze sposobów jest zgłoszenie zewnętrzne polegające na przekazaniu informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu. Organem centralnym zgodnie z projektem ustawy zostanie wyznaczony Rzecznik Praw Obywatelskich. Organem publicznym jest organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu. Np. w zakresie ochrony konsumentów i konkurencji właściwym będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niezależnie czy wcześniej dokonaliśmy zgłoszenia wewnętrznego można dokonać zgłoszenia zewnętrznego. Są to zatem niezależne kanały.

Jeszcze jeden sposób to ujawnienie publiczne czyli podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej. Jednak z niego można skorzystać jeżeli:

 • dokonano zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i ani pracodawca ani organ publiczny nie podejmą odpowiednich działań następczych lub nie przekażą osobie zgłaszającej informacji zwrotnej w ustalonych terminach na przekazanie informacji zwrotnej lub
 • dokonano jedynie zgłoszenia zewnętrznego i w ustalonym terminie na przekazanie informacji zwrotnej organ publiczny nie podejmie odpowiednich działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej.

 

Dyrektywa o ochronie sygnalistów – przedmiot, zakres, praktyczne problemy

Konkluzja

Projekt nowej ustawy wprowadza rozwiązania, które do tej pory w polskim systemie prawnym obowiązywały jedynie częściowo w wybranych sektorach. Teraz będziemy mieli kompleksowe rozwiązania, dzięki którym możliwe będzie zabezpieczenie interesów organizacji (nie mówimy tu o złośliwych i nieuzasadnionych zgłoszeniach) nie tylko przez pracowników najwyższego szczebla, ale przez każdego kto chce działać dla jej dobra.

Udostępnij publikację:

Pozostałe artykuły


25 października 2022

11 października 2022

4 października 2022

29 września 2022
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies