GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Autor: r.pr. Wojciech Habrowski
Udostępnij publikację:
Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

W tej części cyklu poświęconego ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: ustawa zmieniająca) omówione zostaną zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Art. 51. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) w art. 117 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wniosek o potwierdzenie okresów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 6a, zawiera imię lub imiona oraz nazwisko wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca je posiada.”.

 

Wprowadzając projektowany przepis ustawodawca krajowy wykorzystał upoważnienie płynące z art. 6 ust. 2 RODO, zgodnie z którym państwo członkowskie może uszczegółowić wymogi RODO, inaczej niż w przypadku normy kompetencyjnej wynikającej z art. 23 RODO, która pozwala wymogi RODO ograniczyć. Z możliwości doprecyzowania wymogów RODO, ustawodawca krajowy może skorzystać w przypadku przetwarzania, którego podstawą legalizacyjną jest art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. e RODO, tzn. gdy przetwarzanie ma miejsce w wykonaniu obowiązku prawnego narzuconego na administratora lub gdy jest dokonywane w wykonaniu zadania publicznego lub w ramach wykonywania władzy publicznej. Niewątpliwie zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego, kwalifikują się pod obydwie przesłanki legalizacyjne, upoważniające do sprecyzowania wymogów RODO. Inaczej należałoby ocenić zgodność zmiany z prawem europejskim, gdyby dotyczyło to prawa prywatnego – tam bowiem przetwarzanie odbywa się zasadniczo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO.

W przepisie tym ustawodawca doprecyzował wynikającą z art. 5 ust. 1 lit. c RODO zasadę minimalizacji danych, wyznaczając zakres danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych, których żąda administrator, przyjmując wniosek o potwierdzenie okresów składkowych. Jak można dowiedzieć się z uzasadnienia do ustawy zmieniającej, potrzeba przetwarzania również imion rodziców pojawia się w przypadku realizacji umów międzynarodowych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Podsumowanie

W ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

  • sprecyzowano zasadę minimalizacji danych na okoliczność rozpoznania wniosku o potwierdzenie okresów składkowych.
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies