Rozporządzenie nie ogranicza uprawnień osoby, której dane dotyczą, wyłącznie do możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli po wyczerpaniu środków trybu administracyjnego, uważa wciąż ona, że zaszło naruszenie jej prawa do ochrony danych osobowych, może skierować skargę bezpośrednio do sądu, przeciw podmiotowi przetwarzającemu, który o to podejrzewa.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że podmiot przetwarzający, naruszył prawa przysługujące jej na mocy GDPR. Naruszenie takie musi być wynikiem przetwarzania danych osobowych z naruszeniem GDPR.

Zgodnie z zasadą autonomii proceduralnej państw członkowskich, procedury postępowania w tym zakresie określa się wyłącznie w wewnętrznych porządkach prawnych państw członkowskich.

Sąd właściwy do rozpatrzenia sprawy

Postępowanie przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu wszczyna się:

1) przed sądem państwa członkowskiego, w którym administrator lub procesor posiadają jednostkę organizacyjną; lub

2) przed sądem państwa członkowskiego, w którym osoba, której dane dotyczą, ma miejsce zwykłego pobytu, o ile administrator lub procesor nie jest organem publicznym państwa członkowskiego działającym w ramach wykonywania swoich uprawnień publicznych.

Skorzystanie z tego środka, nie wyklucza możliwości skorzystania z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Related Post