Szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem, stosowane przez kościoły i związki wyznaniowe, mogą być dalej stosowane. Muszą one jednak zostać przez kościoły i związki wyznaniowe dostosowane do ogólnych wymogów przetwarzania wynikających z GDPR.

Rozporządzenie stanowi, iż kościoły i związki wyznaniowe, które stosują takie szczegółowe zasady, podlegają nadzorowi niezależnego organu nadzorczego.

Regulacje rozporządzenia GDPR nie powinny być interpretowane w sposób prowadzący do naruszenia statusu przyznanego kościołom, związkom lub wspólnotom wyznaniowym na mocy prawa konstytucyjnego.

Porównanie przepisów UODO/GDPR

Uodo

GDPR

Art. 43 ust. 2. W odniesieniu do zbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 [dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego], oraz zbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, przetwarzanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, Generalnemu Inspektorowi nie przysługują uprawnienia określone w art. 12 pkt 2, art. 14 pkt 1 i 3–5 oraz art. 15–18.

Artykuł 91 Istniejące zasady ochrony danych obowiązujące kościoły i związki wyznaniowe

1. Jeżeli w państwie członkowskim w momencie wejścia niniejszego rozporządzenia w życie kościoły i związki lub wspólnoty wyznaniowe stosują szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem, zasady takie mogą być nadal stosowane, pod warunkiem że zostaną dostosowane do niniejszego rozporządzenia.

2. Kościoły i związki wyznaniowe, które stosują szczegółowe zasady zgodnie z ust. 1, podlegają nadzorowi niezależnego organu nadzorczego, który może być organem odrębnym, z zastrzeżeniem że spełnia warunki określone w rozdziale VI niniejszego rozporządzenia.

 

Related Post

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułUprzednie konsultacje
Następny artykułObowiązek zachowania tajemnicy
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.