Przedmiot zabezpieczeń i wyjątków Odpowiednim zabezpieczeniom dla praw i wolności osoby, której dane dotyczą, podlegają: 1) przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym; 2) przetwarzanie do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. Charakterystyka stosowanych zabezpieczeń Zabezpieczenia te polegają na wdrożeniu środków technicznych i organizacyjnych...
Rozporządzenie nie wyklucza możliwości uwzględnienia zasady publicznego dostępu do dokumentów urzędowych. Dane osobowe zawarte w dokumentach urzędowych którymi dysponują organy publiczne bądź podmioty prywatne wykonujące zadania w interesie publicznym, mogą zostać przez nie ujawnione. Warunkiem dopuszczalności powyższego jest jednak...
Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem nie zostało uregulowane w GDPR. Państwa członkowskie same mogą podejmować w tym zakresie zmiany. Państwa członkowskie mogą tworzyć przepisy i porozumienia zbiorowe dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z zatrudnieniem. Celem takich...
Możliwość stanowienia przez państwo wyjątków od rozporządzenia Klauzula prasowa GDPR nie zawiera klauzuli prasowej, to znaczy, nie reguluje w merytoryczny sposób kwestii wolności wypowiedzi i informacji. Sytuacja będzie więc wyglądała tak, jak zadecyduje o tym państwo członkowskie. Stanowienie wyjątków w celu pogodzenia prawa do...
Państwo członkowskie UE może przyjąć przepisy szczególne, pozwalające ADO zachować tajemnicę zawodową lub inną równoważną tajemnicę, określając uprawnienia organu nadzorczego do: 1) uzyskania od administratora i procesora dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych mu, do realizacji swoich...
Szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem, stosowane przez kościoły i związki wyznaniowe, mogą być dalej stosowane. Muszą one jednak zostać przez kościoły i związki wyznaniowe dostosowane do ogólnych wymogów przetwarzania wynikających z GDPR. Rozporządzenie stanowi, iż kościoły...

Popularne posty