GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej

Autor: apl.adw.Magda Gliwiak
Udostępnij publikację:
Zmiany w ustawie o działalności leczniczej

W tej części cyklu poświęconego ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO, omówione zostaną zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej jako „UDL”). Mają one na celu uwzględnienie kwestii monitoringu wizyjnego stosowanego w pomieszczeniach podmiotów, które wykonują działalność leczniczą. Do tej pory kwestia ta nie była uregulowana przez ustawodawcę, co rodziło liczne wątpliwości w kontekście ochrony danych osobowych pacjentów i pracowników.

Po art. 23 UDL dodaje się art. 23a w brzmieniu:

1.     Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń:

1)    ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń,

2)    w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych

– za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

2.     Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawierające dane osobowe, podmiot wykonujący działalność leczniczą przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.

3.     Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Ustawodawca dodał w ustawie art. 23a, zgodnie z którym dopuszczalne jest stosowanie monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń. Jeżeli chodzi o monitorowanie pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pomieszczeń pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, to stosowanie w nich monitoringu wizyjnego będzie dozwolone jeżeli wynika to z przepisów odrębnych. Generalny zakaz stosowania monitoringu w ww. pomieszczeniach został wprowadzony z uwagi na konieczność zagwarantowania prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych, które wynika z art. 20 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ponadto dodany art. 23a ust. 1 UDL wskazuje, że w przypadku stosowania monitoringu przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, kierownik takiego podmiotu może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń. Ponadto dodany artykuł w ust. 2 stanowi, że w przypadku, gdy nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu zawierają dane osobowe, podmiot wykonujący działalność leczniczą przetwarza je wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane tj. zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń i przechowuje je przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie wskazanego w art. 23a UDL okresu, podmiot wykonujący działalność leczniczą powinien je zniszczyć, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12 oraz art. 23a ust. 1, podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.

Ustawodawca nadał nowe brzmienie art. 24 ust. 2 UDL w celu nałożenia na podmioty prowadzące działalność leczniczą obowiązku informowania pacjentów o stosowaniu monitoringu poprzez wywieszenie stosownej informacji w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia. Co prawda ustawodawca nie wskazał w projekcie wprost takiego wymogu, jednakże wydaje się, że taka informacja powinna zawierać elementy wskazane w art. 13 RODO.

Podsumowanie

Zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej należy ocenić pozytywnie, w szczególności z pewnością przyczynią się do rozwiania wątpliwości m. in. co do retencji takich danych, celu stosowania monitoringu, a także obowiązku informowania o jego stosowaniu.

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies