GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Regulamin Konferencji: Zatrudnienie pracowników tymczasowych a RODO

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usługi drogą elektroniczną – Zatrudnienie pracowników tymczasowych a RODO w dniu 18 marca 2021 r. przez Organizatora na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

§ 1. Definicje

 1. Organizator: Omni Modo Agnieszka Rzycka-Osiej z siedzibą w Warszawie (03-937), przy ul. Zwycięzców 45/29 („Omni Modo”),
 2. Współorganizator: Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-001), ul. Grodzka 53.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Konferencji organizowanej przez Organizatora.
 4. Konsument – Uczestnik Konferencji, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Konferencja – spotkanie naukowe organizowane przez Organizatora dla Uczestników w formie wideokonferencji online.
 6. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 7. RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 119 z 4.5.2016).

§ 2. Warunki techniczne

Do uczestnictwa w Konferencji niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Konferencja odbędzie się za pośrednictwem programu ClickMeeting, z którego Uczestnik może korzystać za pomocą linku poprzez przeglądarkę internetową.

§ 3. Zgłoszenie udziału w Konferencji

 1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 2. W celu zgłoszenia udziału w Konferencji, Uczestnik wypełnia formularz rejestracji na stronie internetowej i podaje dane: imię i  nazwisko, adres poczty elektronicznej i nazwę firmy.
 3. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić jego akceptację.
 4. Każdy Uczestnik wypełnia formularz osobiście.
 5. Uczestnik ma możliwość złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Omni Modo newslettera GDPR.PL. Wyrażenie zgody na newsletter jest dobrowolne i nie warunkuje możliwości udziału w Konferencji, jednak jest niezbędne do otrzymania materiałów z konferencji.
 6. Po przesłaniu zamówienia, Uczestnik otrzyma potwierdzenie zapisu na Konferencję wraz z linkiem do dobrowolnej ankiety dotyczącej tematu Konferencji. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zapisu dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 7. Przed dniem Konferencji Uczestnik otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w wydarzeniu.
 8. W wypadku nieprawidłowych lub niekompletnych danych Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie danych w terminie 7 dni od wezwania do uzupełnienia, uprawnia Organizatora do odstąpienia od umowy.
 9. Uczestnik może w każdej chwili, do czasu rozpoczęcia Konferencji, zrezygnować z usługi przez skierowanie oświadczenia o takiej treści do Organizatora na adres e-mail: konferencje@omnimodo.com.pl

§ 4. Realizacja usługi i zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z usługi zgodnie z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
 2. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do udziału w Konferencji osobom trzecim.
 3. Organizator zapewnia możliwość interakcji z prelegentem lub innymi Uczestnikami poprzez komunikację w formie czatu. Umieszczone na czacie wypowiedzi Uczestnika, wraz z podanym przy logowaniu na wydarzenie imieniem i nazwiskiem, będą widoczne dla pozostałych uczestników oraz rejestrowane na nagraniu Konferencji.
 4. Organizator może rejestrować, rozpowszechniać, udostępniać i archiwizować przebieg Konferencji.
 5. Jeśli Uczestnik w czasie Konferencji ujawni informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub dane podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, zobowiązany jest poinformować o   tym Organizatora. Do czasu podania takiej informacji Organizator jest uprawniony do podejmowania działań wskazanych niniejszym paragrafie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian w zakresie programu Konferencji lub warunków technicznych jego organizacji, co nie będzie stanowiło naruszenia Regulaminu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności występujące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią mu wzięcia udziału w Konferencji, w tym w szczególności:
  a. błędne podane danych kontaktowych,
  b. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych niezbędnych do realizacji usługi,
  c. nieprawidłowe działanie urządzeń teleinformatycznych.

§ 5. Reklamacje

 1. Uczestnik może zgłosić reklamacje związaną z realizacja usługi przez Organizatora. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres e-mail: konferencje@omnimodo.com.pl.
 2. Osoba składająca reklamację powinna podać swoje dane, w tym dane kontaktowe oraz opis przyczyny będącej podstawą reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6. Postanowienia dotyczące konsumentów. Odstąpienie od Umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie Konsumenta.
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 3. Konsument odstępuje od umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest wolny od wszelkich zobowiązań.
 5. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w przypadku których Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu usługi przez Organizatora utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Postanowienia Regulaminu, które mogłyby stanowić niedozwolone postanowienia umowne z  rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (klauzule abuzywne), nie są wiążące w stosunku do Konsumentów.
 8. Organizator informuje Uczestnika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 9. Informacje, o których mowa w punkcie 8 powyżej Konsument może uzyskać również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 10. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  b. możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia.
 11. Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 7. Własność intelektualna/Prawa autorskie

 1. Uczestnik uzyskuje prawo dostępu do treści Konferencji przez okres trwania wydarzenia. Treści te stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), przeznaczone są do osobistego użytku Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu treści Konferencji i materiałów z Konferencji, ani udostępniania tych treści osobom trzecim.
 2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie treści i przebiegu Konferencji, bez pisemnej zgody Organizatora.
 3. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do: nazw usług, domeny internetowej oraz zawartej na niej treści, w tym treści Konferencji oraz powiązanych materiałów, należą do Organizatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Organizatora.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Omni Modo (dalej „Administrator”).
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw Uczestnika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kontaktować się pod adresem rodo@omnimodo.com.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:
  • organizacji Konferencji – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)
  • obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest organizacja Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • promowania Konferencji oraz prowadzenia marketingu Administratora, Organizatora lub ich partnerów biznesowych oraz publikacji nagrań z Konferencji – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami oraz archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konferencji.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
  • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
  • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
  Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.
 6. Odbiorcą danych Uczestników mogą być:
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami,
  • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
  • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy – przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie www.gdpr.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w dowolnej formie. Uczestnik może zapisać Regulamin na dowolnym nośniku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Organizator obwieszcza na stronie internetowej co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania. Ponadto, Uczestnicy są informowani o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji na adres e-mail w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym osoba nie poinformuje Organizatora o braku akceptacji zmiany Regulaminu, zostaje związana Regulaminem w nowym brzmieniu.
 3. Regulamin i stosunki umowne między Uczestnikiem a Organizatorem podlegają prawu polskiemu i zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, Organizator i Uczestnik będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2021 r.
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies