GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Omni Modo Agnieszka Rzycka-Osiej z siedzibą w Warszawie (03-937), przy ul. Zwycięzców 45/29 (dalej „Administrator”).

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw Uczestnika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kontaktować się pod adresem rodo@omnimodo.com.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:

 • organizacji Konferencji – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)
 • obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest organizacja Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • promowania Konferencji oraz prowadzenia marketingu Administratora, Organizatora lub ich partnerów biznesowych oraz publikacji nagrań z Konferencji – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie i obrony przed roszczeniami oraz archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konferencji.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:

 • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
 • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.

6. Odbiorcą danych Uczestników mogą być:

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
 • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy – przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies