Status administratora danych osobowych może mieć każdy podmiot. W szczególności może to być osoba fizyczna, prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej.

Cechy Administratora danych osobowych

Podmiot taki stanie się administratorem danych osobowych, jeżeli:

1) samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; i

2) cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

Prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego może:

1) wyznaczyć administratora; lub

2) określać konkretne kryteria jego wyznaczania.

Główna jednostka organizacyjna

Główna jednostka organizacyjna administratora posiadającego jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim:

1) miejsce, w którym znajduje się jego centralna administracja w Unii – co do zasady;

2) jednostka organizacyjna, w której zapadają decyzje do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych – jeżeli:

a) decyzje co do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych zapadają w innej jednostce organizacyjnej tego administratora w Unii; i

b) ta jednostka organizacyjna ma prawo nakazać wykonanie takich decyzji.

Główna jednostka organizacyjna podmiotu przetwarzającego posiadającego jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim:

1) miejsce, w którym znajduje się jego centralna administracja w Unii;

2) jednostka organizacyjna podmiotu przetwarzającego w Unii, w której odbywają się główne czynności przetwarzania w ramach działalności jednostki organizacyjnej podmiotu przetwarzającego:

a) w przypadku gdy podmiot przetwarzający nie ma centralnej administracji w Unii;

b) w zakresie w jakim podmiot przetwarzający podlega szczególnym obowiązkom na mocy niniejszego rozporządzenia.

Porównanie przepisów UODO/GDPR

uodo

GDPR

Art. 7. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) administratorze danych – rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;

Artykuł 4 Definicje

Na użytek niniejszego rozporządzenia:

7) „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

 

Related Post

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułPrzekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego w szczególnych sytuacjach
Następny artykułBaza materiałów
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.