GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
5 czerwca 2019

Omówienie decyzji UODO – październik 2018 – część 2 

Omówienie decyzji UODO – październik 2018 – część 2 
  1. Decyzja ZSOŚS.440.62.2018 z 26 października 2018 r.

Opis istoty decyzji: skarga dotyczyła przetwarzania danych osobowych w ramach Systemu Informacji Schengen. Skarżący wskazał, że w związku z kradzieżą jego dowodu osobistego i posługiwaniem się nim przez nieznaną mu osobę, w trakcie kontroli paszportowych jest zatrzymywany w celu złożenia wyjaśnień. W związku ze skargą, GIODO zwrócił się do Komendanta Głównego Policji (KGP) o ustosunkowanie się do ww. kwestii. W toku postępowania ustalono, że dane osobowe Skarżącego zostały wprowadzone do systemu przez Sąd Okręgowy. Następnie policja przeprowadziła konsultacje z Sądem Okręgowym, na skutek czego sąd usunął powyższe dane, tak że nie figurowały już one w systemie. W związku z tym, że dane Skarżącego zostały usunięte, a organ administracji wydaje decyzję dotyczącą stanu faktycznego istniejącego na dzień jej wydania, sprawa stała się bezprzedmiotowa i została umorzona.

  1. Decyzja ZSOŚS.440.717.2018 z 29 października 2018 r.

Opis istoty decyzji: skarga dotyczyła opublikowania na stronie internetowej danych osobowych, w tym skanu podpisu Skarżącego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. W uzasadnieniu skargi Skarżący wskazał, że złożył wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego do Centralnej Komisji, który to wniosek oraz autoreferat wraz ze skanem podpisu zostały opublikowane. Jednakże w toku postępowania ustalono, że Centralna Komisja jest zobowiązana do opublikowania ww. dokumentu na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w związku z czym miała ona podstawę prawną do takiego przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonanie obowiązku prawnego). Jednocześnie dokument ten musi być opatrzony podpisem, ponieważ do postępowania habilitacyjnego stosuje się Kodeks Postępowania Administracyjnego, który wymaga formy pisemnej. W związku z powyższym Prezes UODO stwierdził, że nie istnieją nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych
a postępowanie zostało umorzone.

Zapraszamy do zapoznania się z wcześniejszymi decyzjami  UODO opublikowanymi na naszym portalu:

 

Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach