GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
25 lutego 2021

Kolejna kara za brak współpracy z organem nadzorczym

Kolejna kara za brak współpracy z organem nadzorczym

W dniu 5 stycznia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę pieniężną w  kwocie 21.397 zł na podmiot prowadzący placówki edukacyjne. To kolejny przykład kary za brak należytej współpracy z organem nadzorczym w toczącym się postępowaniu. W uzasadnieniu decyzji organ nadzorczy wskazał, że:

Decydując o nałożeniu na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej oraz ustalając jej wysokość, Prezes UODO wziął pod uwagę………….. umyślny charakter naruszenia przejawiający się w braku woli współpracy z organem nadzorczym w celu dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, w toku której organ zwracał się do Spółki o ich udzielenie. Świadczy o tym w szczególności brak odpowiedzi  na kierowane do Spółki, prawidłowo jej doręczone, wezwania Prezesa UODO do złożenia wyjaśnień. Wskazać przy tym należy, że Spółka, będąc podmiotem profesjonalnie uczestniczącym w obrocie prawno-gospodarczym, powinna mieć świadomość ciążących na niej obowiązków, w tym obowiązków z zakresu prawa ochrony danych osobowych  (a za taki niewątpliwie należy uznawać obowiązek współpracy administratorów danych lub podmiotów przetwarzających z Prezesem UODO). Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych ściśle powiązane jest z przedmiotem działalności Spółki, jakim jest m.in. prowadzenie szkół policealnych, liceów ogólnokształcących, szkół podstawowych  i placówek wychowania przedszkolnego. Stąd, zdaniem Prezesa UODO, od Spółki należy wymagać adekwatnego do ilości oraz kategorii przetwarzanych przez nią danych osobowych poziomu świadomości ciążących na niej powinności.”

Z przytoczonego wyżej uzasadnienia jasno wynika, że podstawowym obowiązkiem Administratora danych osobowych jest zarówno należyta ochrona przetwarzanych danych osobowych jak i współpraca z organem nadzorczym w toczącym się postępowaniu. Niepodjęcie, prawidłowo doręczonych pism urzędowych powoduje bardzo negatywne konsekwencje dla Administratora. W omawianym przypadku Administrator, odebrał sobie możliwość prezentowania swoich racji w postępowaniu a dodatkowo organ nałożył na niego karę. Zaniedbania w zakresie uczestnictwa w postępowaniu przyniosły więc podwójne szkody.

Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies