Przedmiot zabezpieczeń i wyjątków

Odpowiednim zabezpieczeniom dla praw i wolności osoby, której dane dotyczą, podlegają:

1) przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym;

2) przetwarzanie do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych.

Charakterystyka stosowanych zabezpieczeń

Zabezpieczenia te polegają na wdrożeniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poszanowanie zasady minimalizacji danych. Środki te mogą też obejmować pseudonimizację danych, o ile pozwala ona realizować powyższe cele.

Ocena czy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla osiągnięcia celu

Podmiot przetwarzający dane, powinien rozważyć, czy jego cel, nie może być osiągnięty, poprzez użycie danych, które nie pozwalają zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. Podmiot musi zatem ocenić, czy konieczne jest używanie danych osobowych. Jeżeli tak nie jest, nie należy ich wykorzystywać. Przechowywanie danych osobowych, mimo możliwości osiągnięcia celu, bez ich użycia, byłoby naruszeniem GDPR.

Wyjątki dla przetwarzania do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych

W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów naukowych, historycznych lub statystycznych, prawo Unii lub państwa, mogą przewidzieć wyjątki od:

1) prawa do indywidualnej kontroli;

2) prawa dostępu;

3) prawa do sprostowania danych;

4) prawa do ograniczenia przetwarzania;

5) prawa do sprzeciwu.

Mogą one zostać ustanowione, wyłącznie jeżeli:

1) jest prawdopodobne, że prawa te uniemożliwią lub poważnie utrudnią, realizację tego celu; i

2) wyjątki takie, są konieczne do realizacji tych celów.

Wyjątki dla przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym

W przypadku przetwarzania danych osobowych, do celów archiwalnych w interesie publicznym, prawo Unii lub państwa, mogą przewidzieć wyjątki od:

1) prawa do indywidualnej kontroli;

2) prawa dostępu;

3) prawa do sprostowania danych;

4) prawa do ograniczenia przetwarzania;

5) prawa do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania;

6) prawa do przenoszenia danych;

7) prawa do sprzeciwu.

Mogą one zostać ustanowione, wyłącznie jeżeli:

1) jest prawdopodobne, że prawa te uniemożliwią lub poważnie utrudnią, realizację tego celu; i

2)wyjątki takie, są konieczne do realizacji tych celów.

Kilka celów przetwarzania

Jeżeli przetwarzanie służy jednocześnie kilku celom, przewidziane prawem krajowym wyjątki, mają zastosowanie wyłącznie do przetwarzania w celach: archiwalnych, naukowych, historycznych lub statystycznych.

Related Post