Administrator i podmiot przetwarzający oraz ich przedstawiciele (jeżeli istnieją) mają obowiązek współpracować z organem nadzorczym. Muszą oni podporządkować się poleceniom GIODO, wydawanym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań.

Rozporządzenie nie formułuje żadnych konkretnych przykładów tej współpracy. Wskazówką w tej kwestii może być obecna regulacja tego zagadnienia, która stanowi, że w celu wykonania zadań, GIODO ma m.in. prawo:

1) wstępu, w godzinach od 600 do 2200, do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zbiór danych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych;

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych.

Related Post