Możliwość stanowienia przez państwo wyjątków od rozporządzenia

Klauzula prasowa

GDPR nie zawiera klauzuli prasowej, to znaczy, nie reguluje w merytoryczny sposób kwestii wolności wypowiedzi i informacji. Sytuacja będzie więc wyglądała tak, jak zadecyduje o tym państwo członkowskie.

Stanowienie wyjątków w celu pogodzenia prawa do ochrony danych osobowych z prawem do wolności wypowiedzi i informacji

Rozporządzenie stwierdza, że prawo państw członkowskich, powinno godzić przepisy regulujące wolność wypowiedzi i informacji, z prawem do ochrony danych osobowych. Ponadto, GDPR pozwala stanowić wyjątki od niektórych swoich przepisów. Państwo może je tworzyć, jeżeli jest to niezbędne, by pogodzić prawo do ochrony danych osobowych z prawem do wolności wypowiedzi i informacji. Ich tworzenie służyć ma zrównoważeniu tych dwóch praw podstawowych.

Najistotniejsze wolności

Stanowione przez państwo przepisy, powinny uwzględniać w szczególności wolność przetwarzania dla potrzeb dziennikarskich oraz do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej.

Obowiązek szerokiej interpretacji pojęć

Pojęcia dotyczące wolności, takie jak dziennikarstwo, należy interpretować szeroko.

Zakres możliwych odstępstw i wyjątków

Dla przetwarzania do celów dziennikarskich lub do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej, państwa członkowskie określają odstępstwa lub wyjątki od rozdziałów:

1) Zasady;

2) Prawa osoby, której dane dotyczą;

3) Administrator i podmiot przetwarzający;

4)Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

5) Niezależne organy nadzorcze;

6) Współpraca i spójność; oraz

7) Szczególne sytuacje związane z przetwarzaniem danych.

Ponad to, wyjątki te mogą być stanowione, wyłącznie gdy są one niezbędne, by pogodzić prawo do ochrony danych osobowych z wolnością wypowiedzi i informacji.

Obowiązek notyfikacji przyjmowanych przepisów

Państwo zawiadamia Komisję o przepisach, które przyjęło jako odstępstwa i wyjątki od GDPR. Następnie niezwłocznie notyfikuje wszelkie późniejsze modyfikacje tych przepisów.

Wyznaczanie mających zastosowanie przepisów

Jeżeli odstępstwa i wyjątki różnią się zależnie od państwa członkowskiego, zastosowanie powinno mieć prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Porównanie przepisów UODO/GDPR

Uodo

GDPR

Art. 3a ust. 2. Ustawy, z wyjątkiem przepisów art. 14–19 i art. 36 ust. 1, nie stosuje się również do prasowej działalności dziennikarskiej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2) oraz do działalności literackiej lub artystycznej, chyba że wolność wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji istotnie narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Artykuł 85 Przetwarzanie a wolność wypowiedzi i informacji

1. Państwa członkowskie przyjmują przepisy pozwalające pogodzić prawo do ochrony danych osobowych na mocy niniejszego rozporządzenia z wolnością wypowiedzi i informacji, w tym do przetwarzania dla potrzeb dziennikarskich oraz do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej.

2. Dla przetwarzania do celów dziennikarskich lub do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej państwa członkowskie określają odstępstwa lub wyjątki od rozdziału II (Zasady), rozdziału III (Prawa osoby, której dane dotyczą), rozdziału IV (Administrator i podmiot przetwarzający), rozdziału V (Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych), rozdziału VI (Niezależne organy nadzorcze), rozdziału VII (Współpraca i spójność) oraz rozdziału IX (Szczególne sytuacje związane z przetwarzaniem danych), jeżeli są one niezbędne, by pogodzić prawo do ochrony danych osobowych z wolnością wypowiedzi i informacji.

 

Related Post

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułRejestr czynności przetwarzania
Następny artykułPrzetwarzanie z upoważnienia administratora
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.