Rozporządzenie nie wyklucza możliwości uwzględnienia zasady publicznego dostępu do dokumentów urzędowych. Dane osobowe zawarte w dokumentach urzędowych którymi dysponują organy publiczne bądź podmioty prywatne wykonujące zadania w interesie publicznym, mogą zostać przez nie ujawnione. Warunkiem dopuszczalności powyższego jest jednak istnienie podstawy do takiego działania w prawie UE bądź prawie wewnętrznym państwa członkowskiego.

Państwo ma obowiącek stworzyć godzące te wartości przepisy

Rolą państwa jest, by stworzyć przepisy, które godzą publiczny dostęp do dokumentów urzędowych i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, z prawem do ochrony danych osobowych.

Podmioty prawa nie mogą naruszyć prawa ochrony danych osobowych, poprzez samo stosowanie przepisów o publicznym dostępie do dokumentów urzędowych

Jak wynika z motywu 154 GDPR, zadanie wyważenia tego interesu publicznego i prawa do ochrony danych, spoczywa na ustawodawcy krajowym. Podmioty stosujące prawo, właściwie stosując przepisy o publicznym dostępie do dokumentów urzędowych, nigdy nie naruszają prawa ochrony danych osobowych.

Related Post