Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed właściwym sądem krajowym wobec decyzji organu nadzorczego

Podmiot uprawniony

Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego wywołującej skutki prawne wobec tej osoby.

Przykłady decyzji organu nadzorczego, wywołującej skutki prawne wobec tej osoby

Taka decyzja organu nadzorczego może dotyczyć na przykład wykonywania przez niego:

1) uprawnień do prowadzenia postępowań wyjaśniających;

2) uprawnień naprawczych;

3) uprawnień do wydawania zezwoleń;

4) uprawnień do oddalania lub odrzucania skarg.

Sytuacje zaniechań organu

Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed właściwym sądem, dotyczy nie tylko sytuacji, gdy organ wydał rozstrzygnięcie. Obejmuje ono również kwestie zaniechań organu. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli właściwy organ nadzorczy:

1) nie rozpatrzył skargi;

2) nie poinformował osoby, której dane dotyczą, w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania wniesionej do niego skargi.

Sytuacje w których prawo do skutecznego środka ochrony nie ma zastosowania

O ile nie kreują one praw i obowiązków po stronie podmiotów prawa, prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem nie dotyczy jednak niewiążących prawnie środków przyjętych przez organy nadzorcze, takich jak wydawane przez nie opinie czy zalecenia.

Sąd właściwy

Postępowanie przeciwko organowi nadzorczemu zostaje wszczęte przed sądem państwa członkowskiego, w którym organ nadzorczy ma siedzibę.

Postępowanie przed sądem

Właściwy sąd wykonuje pełną jurysdykcję w sprawie, w tym w zakresie ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych mających znaczenie dla jej rozstrzygnięcia.

Postępowanie toczy się zgodnie z prawem państwa sądu przed którym dochodzi się ochrony tego państwa członkowskiego.

Organ nadzorczy przekazuje sądowi decyzję lub opinię EROD, związaną z decyzją organu nadzorczego, przeciwko której zostało wszczęte postępowanie. Sąd nie jest związany w żadnym zakresie ich treścią.

Pytania prejudycjalne sądu krajowego

Sąd krajowy uznając, że decyzja kwestii dotyczących stosowania rozporządzenia GDOR jest niezbędna do wydania wyroku, może, a w określonych przypadkach musi, zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości. Prosi on wtedy o orzeczenie w trybie prejudycjalnym w sprawie wykładni prawa Unii (w tym GDPR), bądź ważności prawa UE, w związku z rozpatrywaną przez siebie kwestią.

Przekazanie sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości

Sąd krajowy nie jest uprawniony do stwierdzenia nieważności decyzji Europejskiej Rady Ochrony Danych. Jednakże zdarzyć się mogą sytuacje, w których, decyzja organu nadzorczego wdrażająca decyzję EROD, zostanie zaskarżona przed sądem krajowym. Jeżeli skarżący będzie wskazywał na nieważność decyzji EROD jako podstawę zaskarżenia, sąd może przekazać sprawę jej ważności Trybunałowi Sprawiedliwości zgodnie z procedurą pytań prejudycjalnych.

Możliwość odmowy przekazana sprawy do Trybunału Sprawiedliwości

Sąd krajowy nie musi przekazać TS sprawy ważności decyzji EROD na wniosek osoby fizycznej lub prawnej, która miała możliwość wnieść skargę o unieważnienie tej decyzji. Nie musi on tego uczynić, w szczególności gdy decyzja ta bezpośrednio i indywidualnie jej dotyczyła, a osoba ta, nie wniosła skargi w terminie dwóch miesięcy od jej publikacji przesz EROD.

Skarga o unieważnienie decyzji Europejskiej Rady Ochrony Danych

Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo wnieść do Trybunału Sprawiedliwości skargę o unieważnienie decyzji Europejskiej Rady Ochrony Danych. Może tego dokonać na warunkach przewidzianych procedurą sądowej kontroli poprawności aktów prawa pochodnego przez TS (art. 263 TFUE).

Termin na wniesienie skargi

Jeżeli organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy, chce zaskarżyć taką decyzję, jako jej adresat, musi wnieść skargę w terminie dwóch miesięcy od notyfikowania mu decyzji.

Jeżeli decyzja EROD dotyczy bezpośrednio i indywidualnie administratora, procesora lub skarżącego, skarżący może wnieść skargę o unieważnienie tej decyzji w terminie dwóch miesięcy od jej publikacji na stronie internetowej EROD.

Porównanie przepisów UODO/GDPR

Uodo

GDPR

Art. 21.

1. Strona może zwrócić się do Generalnego Inspektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Na decyzję Generalnego Inspektora w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Artykuł 78 Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu

1. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego jej dotyczącej.

2. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli organ nadzorczy właściwy zgodnie z art. 55 i 56 nie rozpatrzył skargi lub nie poinformował osoby, której dane dotyczą, w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania skargi wniesionej zgodnie z art. 77.

3. Postępowanie przeciwko organowi nadzorczemu zostaje wszczęte przed sądem państwa członkowskiego, w którym organ nadzorczy ma siedzibę.

4. Jeżeli postępowanie zostało wszczęte przeciwko decyzji organu nadzorczego, którą poprzedziła opinia lub decyzja Europejskiej Rady Ochrony Danych w ramach mechanizmu spójności, organ nadzorczy przekazuje sądowi tę opinię lub decyzję.

Related Post