Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, może się odbywać wyłącznie po spełnieniu warunków przewidzianych w RODO. Przepływ danych osobowych do państw spoza Unii i do organizacji międzynarodowych oraz z takich państw i z takich organizacji jest niezbędnym warunkiem rozwoju handlu międzynarodowego i współpracy międzynarodowej. Wzrost takiego przepływu spowodował nowe wyzwania i problemy w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Przekazując dane osobowe z Unii administratorom, podmiotom przetwarzającym lub innym odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym, nie należy jednak obniżać stopnia ochrony osób fizycznych zapewnianego w Unii ogólnym rozporządzeniem. Zasada ta obejmuje także przypadki dalszego przekazywania danych osobowych: z państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej administratorom lub pomiotom przetwarzającym w tym samym lub w innym państwie trzecim lub tej samej lub innej organizacji międzynarodowej.

Wymóg spełnienia warunków określonych w V rozdziale rozporządzenia

Przekazanie danych osobowych, które:

1) są przetwarzane; lub

2) mają być przetwarzane po przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

następuje tylko, gdy administrator i podmiot przetwarzający spełnią warunki określone w V rozdziale RODO. Wymóg ten obejmuje również warunki dalszego przekazania danych z państwa trzeciego lub przez organizację międzynarodową do innego państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.

Wyjątki

Wyjątki od wymogu spełnienia warunków rozdziału V rozporządzenia, mogą przewidywać tylko inne przepisy tego aktu.

Umowy międzynarodowe przewidujące przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa członkowskie mogą zawierać umowy międzynarodowe przewidujące m.in. przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, o ile umowy takie:

1) nie wpływają na przestrzeganie rozporządzenia, ani na inne przepisy prawa Unii; i o ile

2) przewidują odpowiedni stopień ochrony podstawowych praw osób, których dane dotyczą.

Related Post