Państwo członkowskie UE może przyjąć przepisy szczególne, pozwalające ADO zachować tajemnicę zawodową lub inną równoważną tajemnicę, określając uprawnienia organu nadzorczego do:

1) uzyskania od administratora i procesora dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych mu, do realizacji swoich zadań i

2) uzyskania dostępu do wszystkich pomieszczeń administratora i procesora, w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych,

Uprawnienia te mogą dotyczyć administratorów i procesorów, podlegających obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej lub innym równoważnym obowiązkom zachowania tajemnicy.

Państwo może stanowić takie przepisy, wyłącznie jeżeli jest to niezbędne i proporcjonalne w celu pogodzenia prawa do ochrony danych osobowych z obowiązkiem zachowania tajemnicy.

Przepisy te mają zastosowanie, wyłącznie do danych osobowych, które administrator lub podmiot przetwarzający otrzymali lub pozyskali w wyniku lub w ramach działania objętego tym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

Related Post