Krajowa Komisja ds. Informatyki oraz Wolności (CNIL), czyli francuski organ nadzorczy
w rozumieniu RODO, wydała formalny nakaz wobec spółki zarządzającej szkołą, dotyczący przemodelowania stosowanego przez nią systemu monitoringu.

Główne zarzuty dotyczyły ciągłego nagrywania różnych obszarów szkoły, możliwości dostępu do monitoringu przez studentów oraz niespełnienie obowiązku informacyjnego w prawidłowy sposób.

Treść dokumentu w języku francuskim, którego tłumaczenie przedstawiono poniżej jest dostępny tutaj: https://www.cnil.fr/fr/videosurveillance-excessive-mise-en-demeure-de-lecole-42.

Treść dokumentu

Stowarzyszanie „42”, jest stowarzyszeniem non-profit, które utworzyło szkołę „42” w 2013 roku, która szkoli swoich słuchaczy w obszarze informatyki. Każdego roku do szkoły zapisuje się około 800 studentów.

W lutym 2018 roku CNIL przeprowadziła kontrolę w siedzibie szkoły w Paryżu.

W szczególności ustaliła ona, że kamery nagrywają bez przerwy miejsca pracy studentów, biura dedykowane pracownikom administracyjnym, jak również przestrzeń rekreacyjną, taką jak np. kafeteria. Co więcej, nagrywane osoby nie zostały o tym poinformowane w prawidłowy sposób. Dodatkowo, większość obrazów pochodzących z wideo monitoringu była dostępna dla studentów w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem szkolnej sieci intranet dostępnej przez ich konta osobiste.

Przewodnicząca CNIL wydała wobec spółki nakaz przemodelowania swojego systemu wideo nadzoru, poprzez zaprzestanie ciągłego nagrywania sali lekcyjnych oraz pomieszczeń rekreacyjnych. Przypomniała ona również spółce, że zdaniem CNIL wszystkie stałe systemy nadzoru pracowników oraz studentów są co do zasady nadmierne.

Przewodnicząca CNIL przypomniała również, że dostęp do nagrań z urządzeń musi być ściśle ograniczony do upoważnionych pracowników, jeżeli znajduje on zastosowanie w szkole.

Przewodnicząca CNIL zażądała również od spółki niezwłocznego dostarczenia pełnej informacji wszystkim osobom, które mogą być nagrywane przez urządzenie.

Mając na uwadze inwazyjny charakter systemu, konieczność poinformowanie dużej liczby studentów szkoły oraz przypomnienia podmiotom administrującym szkołami wyższymi, które stosują podobne systemy, o ich obowiązkach, CNIL zdecydowała się opublikować niniejszy nakaz.

Należy przypomnieć, że niniejszy nakaz nie stanowi kary. W konsekwencji, nie zostanie ona nałożona w ramach niniejszej procedury, jeżeli spółka „42” zapewni zgodność z prawem w ustanowionym dla niej terminie dwóch miesięcy. W takim przypadku, zamknięcie niniejszego postępowania również zostanie ogłoszone publicznie. Jeżeli spółka nie zastosuje się do zakazu, Przewodnicząca zwoła posiedzenie Komisji, działającej w ograniczonym składzie, która będzie mogła nałożyć karę.

Przemysław Sierzputowski