Mechanizm spójności stosują organy nadzorze, a w stosownym przypadku także z Komisja.

Czynią to, aby przyczynić się do spójnego stosowania rozporządzenia GDPR w całej Unii.

Opinia Europejskiej Rady Ochrony Danych

Przedmiot decyzji EROD

Właściwy organ nadzorczy zgłasza Europejskiej Radzie Ochrony Danych projekt decyzji dotyczącej:

1) przyjęcia wykazu operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych;

2) stwierdzenia zgodnie, czy projekt kodeksu postępowania, zmiana kodeksu lub rozszerzenie jego zakresu są zgodne z rozporządzeniem GDPR;

3) zatwierdzenia kryteriów akredytacji podmiotu lub podmiotu certyfikującego;

4) określenia standardowych klauzul ochrony danych;

5) wydania zezwolenia na klauzule umowne; lub

6) zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

Europejska Rada Ochrony Danych wydaje opinie dotyczące tych typów projektu decyzji.

Podmioty mogące zwrócić się o wydanie opinii

O przeanalizowanie sprawy przez Europejską Radę Ochrony Danych i wydanie przez nią opinii, wystąpić mogą:

1) każdy organ nadzorczy;

2) przewodniczący Europejskiej Rady Ochrony Danych; lub

3) Komisja.

Czynią tak, zwłaszcza jeżeli właściwy organ nadzorczy nie wywiązuje się z obowiązków dotyczących wzajemnej pomocy lub wspólnych operacji.

Charakter kierowanej do EROD sprawy

Kierowana do EROD sprawa powinna:

1) mieć charakter ogólny; lub

2) wywoływać skutki w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Res iudicata

Europejska Rada Ochrony Danych wydaje opinię w przedłożonej jej sprawie, o ile wcześniej nie wydała już opinii w takiej samej sprawie.

Tryb i termin przyjęcia opinii

Europejska Rady Ochrony Danych przyjmuje tę opinię w terminie ośmiu tygodni zwykłą większością głosów swoich członków. Ze względu na złożony charakter sprawy termin ten można przedłużyć o sześć tygodni. Po upływie tego terminu, właściwy organ nadzorczy, może przyjąć projekt decyzji nie czekając na opinię EROD.

Przekazywane informacje

Organy nadzorcze i Komisja przekazują bez zbędnej zwłoki Europejskiej Radzie Ochrony Danych wszelkie stosowne informacje, w tym w odpowiednim przypadku:

1) streszczenie stanu faktycznego;

2) projekt decyzji;

3) powody przemawiające za koniecznością przyjęcia takiego środka; oraz

4) opinię innych organów nadzorczych, których sprawa dotyczy.

Decyzja organu nadzorczego, czy podporządkuje się opinii

Organ nadzorczy w jak największym stopniu uwzględnia opinię Europejskiej Rady Ochrony Danych. W terminie dwóch tygodni po otrzymaniu tej opinii, informuje przewodniczącego EROD, czy podtrzymuje projekt decyzji, czy też go zmienił.

Konsekwencje decyzji organu

Jeżeli organ nadzorczy:

1) zmienia projekt decyzji, wysyła również nowy projekt;

2) nie zamierza się zastosować do całości lub części opinii, wysyła o tym informację, podając odpowiednie uzasadnienie.

Jeżeli organ nadzorczy nie zamierza się zastosować do całości lub części opinii, zastosowanie ma mechanizm rozstrzygania sporów przez EROD.

Rozstrzyganie sporów przez Europejską Radę Ochrony Danych

Przesłanki wydania wiążącej decyzji przez EROD

Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje w następujących przypadkach wiążące decyzje:

1) jeżeli organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy, zgłosił mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw wobec projektu decyzji wiodącego organu nadzorczego, a wiodący organ nadzorczy odrzucił taki sprzeciw jako niemający znaczenia dla sprawy lub nieuzasadniony. Wiążąca decyzja dotyczy wszystkich spraw, które są przedmiotem mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu, w szczególności dotyczy tego, czy doszło do naruszenia niniejszego rozporządzenia;

2) jeżeli panują sprzeczne opinie co do tego, który z organów nadzorczych, których sprawa dotyczy, jest właściwy względem głównej jednostki organizacyjnej;

3) jeżeli właściwy organ nadzorczy nie wystąpił o opinię do EROD, mimo takiego obowiązku lub nie zastosował się do jej opinii o projekcie. Sprawę zgłasza organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy lub Komisja.

Adresaci i cechy wiążącej opinii

Decyzja,  EROD, zostaje wraz z uzasadnieniem skierowana do wiodącego organu nadzorczego i wszystkich organów nadzorczych, których sprawa dotyczy, i jest dla nich wiążąca.

Tryb i termin przyjęcia wiążącej decyzji

EROD przyjmuje decyzję większością dwóch trzecich głosów swoich członków w terminie miesiąca od wpłynięcia sprawy. Ze względu na złożony charakter sprawy termin ten można przedłużyć o miesiąc.

Jeżeli EROD nie jest w stanie przyjąć decyzji w tych terminach, przyjmuje decyzję w terminie dwóch tygodni po upłynięciu drugiego miesiąca o od wpłynięcia sprawy, zwykłą większością głosów swoich członków. Jeżeli głosy członków Europejskiej Rady Ochrony Danych rozkładają się po równo, decyduje głos przewodniczącego.

Przed upływem terminów na decyzję EROD, organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, nie przyjmują decyzji w przedłożonej sprawie.

Notyfikacja i publikacja wiążącej decyzji

Przewodniczący EROD bez zbędnej zwłoki notyfikuje organom nadzorczym, których sprawa dotyczy, decyzję. Informuje o niej Komisję.

Decyzja jest niezwłocznie publikowana na stronie internetowej EROD, po tym jak organ nadzorczy notyfikował ostateczną decyzję.

Przyjęcie ostatecznej decyzji na podstawie wiążącej opinii, przez organ nadzorczy

Wiodący organ nadzorczy lub w stosownym przypadku organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, przyjmuje ostateczną decyzję na podstawie decyzji EROD. Czyni to bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w terminie miesiąca po notyfikowaniu przez EROD swojej decyzji. Następnie informuje EROD o terminie, w którym doręczono ostateczną decyzję administratorowi lub procesorowi oraz osobie, której dane dotyczą.

Tryb pilny

Na czym polega

W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy, uzna, że istnieje pilna potrzeba podjęcia działań w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, może:

1) odstąpić od mechanizmu spójności lub od procedury współpracy;

2) niezwłocznie przyjąć środki tymczasowe mające na terytorium jego państwa członkowskiego wywołać skutki prawne przez określony okres, nieprzekraczający trzech miesięcy.

Podmioty informowane o przyjęciu trybu pinego

Organ nadzorczy niezwłocznie informuje o tych środkach i o powodach ich przyjęcia:

1) pozostałe organy nadzorcze, których sprawa dotyczy;

2) Europejską Radę Ochrony Danych; i

3) Komisję.

Wniosek do EROD o pilne wydanie opinii lub wiążącej decyzji

Jeżeli organ nadzorczy zastosował tryb pilny, może zwrócić się z wnioskiem o pilne wydanie opinii lub wiążącej decyzji do EROD. Ma on obowiązek uzasadnić swój wniosek o taką opinię lub decyzję.

Organ nadzorczy może zwrócić się do EROD z wnioskiem o pilne wydanie opinii lub wiążącej decyzji, uzasadniając swój wniosek. Może tak zrobić, jeżeli właściwy organ nadzorczy nie zastosował odpowiedniego środka w sytuacji, w której istnieje pilna potrzeba podjęcia działań w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

EROD ma dwa tygodnie na przyjęcie opinii lub wiążącej decyzji. Podejmuje ją zwykłą większością głosów swoich członków.

Related Post

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułWspółpraca
Następny artykułEuropejska Rada Ochrony Danych- organizacja i zadania
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.