Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której...

Niezależny status organu nadzorczego

Organy nadzorcze Rola organu nadzorczego Każde państwo członkowskie zapewnia, by za monitorowanie stosowania rozporządzenia GDPR odpowiadał co najmniej jeden niezależny organ publiczny. Jego rolą są: 1) ochrona podstawowych...

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 GDPR osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec...

EROD- sposób działania

Mechanizm spójności stosują organy nadzorze, a w stosownym przypadku także z Komisja. Czynią to, aby przyczynić się do spójnego stosowania rozporządzenia GDPR w całej Unii. Opinia...

Kodeksy postępowania

Celem kodeksów postępowania, jest pomoc we właściwym stosowaniu rozporządzenia GDPR. Pozwalają one uwzględnić specyfikę różnych sektorów dokonujących przetwarzania oraz szczególnych potrzeb mikroprzedsiębiorstw oraz małych...

Przetwarzanie a wolność wypowiedzi i informacji

Możliwość stanowienia przez państwo wyjątków od rozporządzenia Klauzula prasowa GDPR nie zawiera klauzuli prasowej, to znaczy, nie reguluje w merytoryczny sposób kwestii wolności wypowiedzi i informacji. Sytuacja...

Prawo do przenoszalności danych

Okoliczności zajścia prawa do przenoszalności danych Zgodnie z art. 20 GDPR – jeżeli przetwarzanie danych: 1) odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy,...

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Organ nadzorczy stoi na straży przestrzegania prawa ochrony danych osobowych. Kontroluje on przetwarzanie danych osobowych, dbając o to, by dane osobowe osób fizycznych były...

Przedmiot i cele GDPR

Przedmiot rozporządzenia W rozporządzeniu ustanowione zostały przepisy określające techniczne i organizacyjne zasady ochrony danych w tym zasady funkcjonowania organów odpowiedzialnych za nadzór nad ich ochroną. Cele...

WP29 opublikowała poradnik dla DPO

W dniu 16 grudnia br. zostały opublikowane przez grupę roboczą art. 29 wytyczne dot. funkcjonowania DPO. Opinia została przygotowana w formie poradnikowej, by...