Przedmiot rozporządzenia W rozporządzeniu ustanowione zostały przepisy określające techniczne i organizacyjne zasady ochrony danych w tym zasady funkcjonowania organów odpowiedzialnych za nadzór nad ich ochroną. Cele rozporządzenia Głównym celem rozporządzenia, jest ochrona prawa podstawowego jakim jest ochrona danych osobowych. Stosowanie rozporządzenia nie...
GDPR ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych, niezależnie czy jest to dokonywane w sposób zautomatyzowanych, czy też nie. GDPR będziemy stosować, niezależnie od tego czy dane będą przetwarzane w formie papierowej, czy też w formie elektronicznej. GDPR ma zastosowanie tylko do...
Rozporządzenie wprowadza zasadę eksterytorialności stosowania unijnego prawa ochrony danych osobowych. Zasada ta nie jest nazwana wprost w rozporządzeniu, ale jest wyrażona w jego art. 3. Przepis ten nakazuje ADO i procesorowi stosowanie rozporządzenia gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczy osób przebywających...
W myśl GDPR przetwarzanie danych osobowych (takich, które nie ujawniają pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, nie dotyczą zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej i nie są danymi genetycznymi ani biometrycznymi) jest dozwolone w...

Dane wrażliwe

Rodzaje danych osobowych podlegających szczególnym zasadom  przetwarzania Istnieją kategorie danych osobowych, których przetwarzanie zostało w GDPR uregulowane w sposób szczególny (art. 9 i art. 10 GDPR). Obostrzenia związane z ich przetwarzaniem chronią te szczególnie istotne dla sfery prywatności dane. Są to: 1) dane...

Dane osobowe

Definicja pojęcia Definicja pojęcia dane osobowe znajduje się w art. 4 pkt 1 GDPR. Zgodnie z jego treścią są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Przepis ten wskazuje, że możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna...

Popularne posty