Prawa osoby której dane dotyczą

Prawa osoby której dane dotyczą

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Za jego przykład można podać automatyczne odrzucenie elektronicznego wniosku kredytowego czy elektroniczne metody rekrutacji bez interwencji ludzkiej. Profilowanie Profilowanie oznacza  więc dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania...
ADO zobowiązany jest wypełnić wobec osoby której dane dotyczą (podmiotu danych), nałoży na niego przez rozporządzenie, obowiązek informacyjny. GDPR formułując ten obowiązek: 1) określa składające się na obowiązek informacyjny zadania ADO; 2) reguluje formę spełnienia obowiązku informacyjnego przez ADO; 3) wskazuje jakie informacje...
Zgodnie z art. 17 GDPR każda osoba fizyczna może żądać „bycia zapomnianym”, jeżeli zatrzymywanie jej danych naruszałoby rozporządzenie GDPR, prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Okoliczności zajścia prawa do bycia zapominanym Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania...
Zgodnie z art. 21 GDPR osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f),...
Okoliczności zajścia prawa do przenoszalności danych Zgodnie z art. 20 GDPR – jeżeli przetwarzanie danych: 1) odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; oraz 2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której...
Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba,...
Okoliczności zajścia prawa do ograniczenia przetwarzania Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy: 1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a...
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Porównanie...
Każda osoba fizyczna powinna mieć prawo dostępu do zebranych danych jej dotyczących oraz powinna mieć możliwość łatwego wykonywania tego prawa w rozsądnych odstępach czasu, by mieć świadomość przetwarzania i móc zweryfikować zgodność przetwarzania z prawem. Obejmuje to prawo dostępu osób,...
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do indywidualnej kontroli procesu przetwarzania jej danych osobowych. Uprawnienia te znajdują odzwierciedlenie w obowiązkach ADO. Informacje, których możemy wymagać od administratora Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące jej...

Popularne posty