Tagi Sprawdzenie

Tag: sprawdzenie

Prawo do przenoszalności danych

Okoliczności zajścia prawa do przenoszalności danych Zgodnie z art. 20 GDPR – jeżeli przetwarzanie danych: 1) odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy,...

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub...

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Okoliczności zajścia prawa do ograniczenia przetwarzania Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy: 1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych...

Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której...

Obowiązek zachowania tajemnicy

Państwo członkowskie UE może przyjąć przepisy szczególne, pozwalające ADO zachować tajemnicę zawodową lub inną równoważną tajemnicę, określając uprawnienia organu nadzorczego do: 1) uzyskania od administratora...

Istniejące zasady ochrony danych obowiązujące kościoły i związki wyznaniowe

Szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem, stosowane przez kościoły i związki wyznaniowe, mogą być dalej stosowane. Muszą one jednak zostać przez...

Popularne posty