Tagi Przepisy szczególne

Tag: Przepisy szczególne

Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem nie zostało uregulowane w GDPR. Państwa członkowskie same mogą podejmować w tym zakresie zmiany. Państwa członkowskie mogą tworzyć...

Przetwarzanie a wolność wypowiedzi i informacji

Możliwość stanowienia przez państwo wyjątków od rozporządzenia Klauzula prasowa GDPR nie zawiera klauzuli prasowej, to znaczy, nie reguluje w merytoryczny sposób kwestii wolności wypowiedzi i informacji. Sytuacja...

Obowiązek zachowania tajemnicy

Państwo członkowskie UE może przyjąć przepisy szczególne, pozwalające ADO zachować tajemnicę zawodową lub inną równoważną tajemnicę, określając uprawnienia organu nadzorczego do: 1) uzyskania od administratora...

Istniejące zasady ochrony danych obowiązujące kościoły i związki wyznaniowe

Szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem, stosowane przez kościoły i związki wyznaniowe, mogą być dalej stosowane. Muszą one jednak zostać przez...

Popularne posty