W przypadku gdy cele przetwarzania danych osobowych nie wymagają już zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą, nie ma on obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą. Po zanonimizowaniu danych administrator nie musi...
Główne zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych wyznacza art. 5 GDPR. Artykuł ten wskazuje na to z jakimi zasadami mają być przetwarzane dane dobowe. Ujmuje je także w formę podstawowych obowiązków administratora danych. Z  treści art. 5 GDPR wynika,...
Wymóg zgodności przetwarzania danych osobowych, z celami w jakich zostały zebrane Zgodnie z artykułem 5 GDPR „Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych”, dane osobowe muszą być m.in.: zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny...
W myśl GDPR przetwarzanie danych osobowych (takich, które nie ujawniają pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, nie dotyczą zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej i nie są danymi genetycznymi ani biometrycznymi) jest dozwolone w...
Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Cechy wyrażonej zgody Według GDPR przez zgodę na przetwarzanie...

Popularne posty